Prog – Lễ hiệp kỵ lịch đại Tổ Sư ” Ngày Về Nguồn 5 và Đại Giới Đàn Quảng Đức”

Tăng-Ni Việt-Nam Hải-Ngoại Chương trình lễ hiệp kỵ lịch đại Tổ Sư ” Ngày Về Nguồn 5 và Đại Giới Đàn Quảng Đức”   Ngày … Continue à lire