Kinh Đại Phước Đức

Kinh Đại Phước Đức (KINH TẬP, 258-269)

Chính tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ khi Ðức Thế Tôn cư ngụ tại thành Xá Vệ, tại Tu Viện Cấp Cô Ðộc trong vườn Kỳ Ðà. Hôm đó, trời đã về khuya, có một vị Thiên Giả hiện xuống thăm Ngài, hòa quang và vẻ đẹp của Thiên Giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Ðức Thế Tôn ; vị Thiên Giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn Ngài bằng một bài kệ:

Nhiều Thiện Nhân thao thức Muốn biết về Phước Ðức Ðể sống được an lành Xin Ðức Thế Tôn chỉ dạy.

Sau đây là lời Ðức Thế Tôn :

Nên tránh kẻ xấu ác (1) Hãy gần bậc hiền lành (2) Tôn kính bậc đáng kính (3) Là Phước Ðức lớn nhất.

Sống trong môi trường tốt (4) Ðã tạo tác nhân lành (5) Ðược đi trên đường chánh(6) Là Phước Ðức lớn nhất.

Có học (7), có nghề hay (8) Biết hành trì giới luật (9) Biết nói lời ái ngữ (10) Là Phước Ðức lớn nhất.

Ðược phụng dưỡng mẹ cha (11) Yêu thương gia đình mình (12) Ðược hành nghề an lạc (13) Là Phước Ðức lớn nhất.

Sống ngay thẳng (14), bố thí (15) Giúp quyến thuộc thân bằng (16) Hành xử không tỳ vết (17) Là Phước Ðức lớn nhất.

Tránh không làm điều ác (18) Nên xa các tội lỗi (19) Không say sưa nghiện ngập(20) Tinh cần làm việc lành (21) Là Phước Ðức lớn nhất.

Biết khiêm cung (22), lễ độ (23) Tri túc (24) và biết ơn (25) Không bỏ việc học đạo(26) Là Phước Ðức lớn nhất.

Biết kiên trì (27), phục thiện (28) Thân cận bậc Thánh Hiền (29) Dự pháp đàm học hỏi (30) Là Phước Ðức lớn nhất.

Sống tinh cần (31), tỉnh thức (32) Học chân lý nhiệm mầu (33) Thực chứng được Niết Bàn (34) Là Phước Ðức lớn nhất.

Sống chung đụng nhân gian Tâm không hề lay chuyển (35) Phiền não hết (36), an nhiên (37) Sống hoàn toàn an tịnh (38) Là Phước Ðức lớn nhất.

Cứ sống được như thế Ði đâu cũng an lành Tới đâu cũng hạnh phúc Thật Phước Ðức vô biên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính biếu và nguyện cầu tất cả chúng sanh đều được nhiều Phước Ðức

Les commentaires sont fermés.