Bài pháp ngắn nhất của đức Phật

Bài pháp ngắn nhất của đức Phật

“Kinh A Hàm kể rằng có lần một đệ tử hỏi Phật Thích Ca:

– “Bạch Thế Tôn, giáo pháp của Thế Tôn có thể tóm tắt nói lên bằng một câu rất đơn giản hay không?”

Phật trả lời:

– “Có thể”.

Đệ tử lại hỏi:

– “Đó là câu gì?”

Phật nói:

– “Đối với tất cả, đều không chấp trước. Đó là lời nói quan trọng nhất trong tất cả giáo pháp của Ta”.

Tiếp theo Phật lại nói:

– “Nếu có người nào đó “hiểu” được câu ấy, thì sẽ tin theo toàn bộ giáo pháp của Ta, nếu có người nào đó “thực hành” được câu ấy, thì tức là thực hành được toàn bộ giáo pháp của Ta”.

“Đối với tất cả, đều không chấp trước”, tuyệt diệu thay lời dạy ngắn gọn của đức Đại Bi Thế Tôn. Không chấp trước có nghĩa là không dính mắc, lời dạy này thích hợp cho bất cứ trình độ tu hành nào. Cả tu sĩ và cư sĩ, nếu ứng dụng đều được lợi ích.

“Vật Bố Thí cúng dường nào được xem là cáo quý nhất ?
Thực phẩm nào ngon miệng nhất ?
Cái gì đêm đến sự thú vì niệm hạnh phúc lớn lao nhất ?
Điều gì thích hợp nhất để dập tất được lớn aí đam mê ?”

Là Giáo Pháp.

Les commentaires sont fermés.