Lược Khảo về Sự Tích và Ý Nghĩa Lễ Vu Lan – Résumé historique et signification de la célébration d’Ullumbana

Lược Khảo về Sự Tích và Ý Nghĩa Lễ Vu Lan – Résumé historique et signification de la célébration d’Ullumbana

Nguyễn Phúc Bửu Tập, Thế Kỷ 21, 09/97, USA Mỗi năm, sau lễ Phật đản, người Việt Nam thiết lễ Rằm Tháng Bảy rất lớn, còn … Continue à lire