NGHI THỨC TỤNG KINH HẰNG NGÀY

CHÙA HẢI QUANG

CÂU LẠC BỘ PHẬT TỬ TRẺ HẢI QUANG

71/13 Nguyễn Bặc (Khu chợ Phạm Văn Hai), P3, Q Tân Bình, TP.HCM. ĐT:08.38420597 – 39916689

Email: phattutrehaiquang@yahoo.com – Website:www.chuahaiquang.com.vn

 

—————————

  NGHI THỨC TỤNG KINH HẰNG NGÀY DÀNH CHO PHẬT TỬ TRẺ

 

I. NGHI LỄ TỤNG KINH CÙNG ĐẠI CHÚNG  (Đại chúng đồng quỳ, chắp tay, đọc)

1. Tịnh pháp giới chân ngôn: Án lam tóa ha (3 lần)

 

2. Tịnh Tam nghiệp chân ngôn:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ há. (3 lần) (Gõ 1tiếng chuông)

 

3. Cúng hương: (Hát, chậm rãi)

Trầm hương đốt, xông ngát mười phương

Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng.

Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con

Vần vần khói kết mây lành cúng dường.

Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi

Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi.

Đồng quy kính quỳ dưới Đài sen

Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành.

Đài quang vinh sáng huy hoàng trang nghiêm

Ơn mười phương Điều Ngự hào quang an lành.

Nhìn Đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh

Phật đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật … hm… hm… (2 lần). (C)

 

4. Tán Phật: (Chủ lễ xướng)

Xinh tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc Đẩu

Xin quay về nương náu

Bậc thầy của nhân, thiên.

Sen quý nở đài giác ngộ

Hào quang chiếu rạng mười phương

Trí tuệ vượt tầm pháp giới

Từ bi thấm nhuận non sông

Vừa thấy dung nhan Điều ngự

Trăm ngàn phiền não sạch không

Hướng về tán dương công đức

Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. (C)

 

5. Lạy Tam Bảo: (Sau khi nghe chuông lạy xuống)

– Nhất tâm đảnh lễ 10 phương Thường trú Tôn Phật (C)

– Nhất tâm đảnh lễ 10 phương Thường trú Tôn Pháp (C)

– Nhất tâm đảnh lễ 10 phương Thường trú Hiền Thánh Tăng (C)

 

6. Chú Đại Bi:

 

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần) (C)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. (C)

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (C)

7. Sám nguyện: (Đồng qùy, chắp tay, tất cả đều tụng)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Đại hùng từ phụ Thích Ca

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về Điều ngự

Dâng lời sám nguyện thiết tha.(C)

 

Đệ tử phước duyên thiếu kém

Sống trong thất niệm dài lâu

Không được sớm gặp chánh pháp

Bao nhiêu phiền lụy đã gây

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu

Tham, sân, tự ái dẫy đầy

Những nghiệp sát, đạo, dâm,vọng

Gây nên từ trước đến nay.

Những điều đã làm, đã nói

Thường gây đổ vỡ hàng ngày.

Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

Nguyện xin sám hối từ đây.(C)

 

Đệ tử thấy mình nông nổi

Con đường chánh niệm lãng xao

Chất chứa vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu;

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt lo âu,

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận, oán cừu;

Lý luận xong rồi trách móc

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

Chia cách hố kia càng rộng

Có ngày không nói với nhau

Cũng không muốn nhìn thấy mặt

Gây nên nội kết dài lâu;

Nay con hướng về Tam Bảo

Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)

 

Đệ tử biết trong tâm thức

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:

Hạt giống thương yêu, hiểu biết

Và bao hạt giống an vui.

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

Hạt lành không mọc tốt tươi

Cứ để khổ đau tràn lấp

Làm cho đen tối cuộc đời

Quen lối bỏ hình bắt bóng

Đuổi theo hạnh phúc xa vời.

Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai

Quanh quẩn trong vòng buồn giận

Xem thường bảo vật trong tay

Dày đạp lên trên hạnh phúc

Tháng năm sầu khổ miệt mài;

Giờ đây trầm xông bảo điện

Con nguyện sám hối đổi thay. (C)

 

 

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng

Hướng về chư Phật mười phương

Cùng với các vị Bồ Tát

Thanh văn, Duyên giác,Thánh hiền

Chí thành cầu xin sám hối.

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy

Tưới lên dập tắt não phiền.

Xin lấy con thuyền chánh pháp

Đưa con vượt nẻo oan khiên.

Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo đạo lý chân truyền.

Thực tập nụ cười hơi thở

Sống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)

 

Đệ tử xin nguyện trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm mầu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết, thương yêu.

Xin nguyện học phép quán chiếu

Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp

Thoát ngoài sinh tử trần lao.

Nguyện học nói lời ái ngữ

Thương yêu, chăm sóc sớm chiều

Đem nguồn vui tới mọi nẻo

Giúp người vơi nỗi sầu đau

Đền đáp công ơn cha mẹ

Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.

Tín thành tâm hương một nén

Đài sen con nguyện hồi đầu.

Nguyện đức từ bi che chở

Trên con đường đạo nhiệm mầu

Nguyện xin chuyên cần tu tập

Vuông tròn đạo quả về sau. (C)

 

8. Sám hối: (Chủ lễ đọc từng câu một, sau đó đại chúng lặp lại)

Con đã gây ra bao lầm lỡ

Khi nói, khi làm, khi tư duy

Đam mê, hờn giận và ngu si

Nay con cúi đầu xin sám hối

Một lòng con cầu Phật chứng tri

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lần) (Chuông)

 

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm

Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (C)

 

8. Thần chú Diệt tội: (Thất Phật diệt tội chân ngôn)

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (C)

 

9. Niệm Phật:

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. (C)

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A DI ĐÀ PHẬT. (C)

– NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (21 lần) (C)

– NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) (C)

– NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần) (C)

– NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần) (C)

– NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần) (C)

 

10. Phục nguyện:

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành,

Tất cả các thời đều an lành,

Nguyện đức Từ bi thường gia hộ. (C)

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG CÁT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) (C)

 

11. Tam quy:

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng Tâm. (C)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như hải. (C)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (C)

 

12. Hồi hướng:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọng thành Phật đạo. (C)

 

 

II. ĐỌC TUYÊN NGÔN – ĐIỀU LUẬT CÂU LẠC BỘ PHẬT TỬ TRẺ HẢI QUANG

1. Mục đích của CLB PTT HQ: Đối trị phiền não, tịnh hóa chướng duyên, giải trừ căng thẳng, xây dựng nhân cách, khai phát tâm linh, làm việc hiệu quả. (C)

 

2. Chủ trương của chúng ta: Đào tạo, hướng dẫn các bạn trẻ trở thành người có đại trí tuệ, biết yêu thương muôn loài, có đạo đức trong sáng, phụng đạo giúp đời, khiến công tác giáo hóa Phật Pháp và xã hội có những hỗ tương mật thiết, lợi lạc tình người, xã hội. (C)

 

3. Ý thức CLB PTT HQ:

Đoàn kết Trách nhiệm, Tu học Chuyên cần, Giao lưu Học hỏi, Hộ pháp Cứu đời. (C)

 

4.Phương châm của chúng ta:  

Tín Phật, học Pháp, kính Tăng

Phước điền vun đắp, lập thân giúp đời. (C)

 

 

III. 5 GIỚI NGƯỜI PHẬT TỬ TRẺ PHẢI GIỮ GÌN: (Cử người đọc luân phiên)

 

Giới thứ nhất: Bảo vệ sự sống (Không sát sanh)

Ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác Tương Tức và lòng Từ Bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, trong tư duy cũng như trong đời sống hằng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị, con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. (C)

 

Giới thứ hai: Hạnh phúc chân thực (Không trộm cắp)

Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn, trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng, và hành động của đời sống hằng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con, rằng hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu, và đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thực phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con chứ không đến từ bên ngoài, rằng thực tập phép tri túc con có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn. Con nguyện thực tập theo Chánh Mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu. (C)

 

Giới thứ ba: Tình thương đích thực (Không tà dâm).

Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như và để nuôi lớn các đức Từ, Bi, Hỉ và Xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập Tứ Vô Lượng Tâm ấy, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau. (C)

 

Giới thứ tư: Lắng nghe và ái ngữ (Không nói dối)

Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra, con xin nguyện học các hạnh Ái Ngữ và Lắng Nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của người, giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hi vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con, nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát ra ngoài những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên những sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập Chánh Tinh Tấn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. (C)

 

Giới thứ năm: Nuôi dưỡng và trị liệu (Không uống rượu)

Ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phầm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới toàn cầu, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con, không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ và không để cho lo lắng và sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp sự khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội, và trong môi trường sự sống. (C)

 

Ghi chú:

* Nghi thức Trì tụng này sử dụng vào các buổi lễ hằng ngày, hằng tuần dành cho Phật tử trẻ Hải Quang.

* Đại chúng đồng xướng và tụng… sau phần I (1, 2, 4) dành cho chủ lễ.

* Phần II – Đọc Tuyên ngôn điều luật CLB, chủ lễ đọc phần in đậm, đại chúng đọc phần tiếp theo.

* Các bạn trẻ cần thỉnh “Nghi thức tụng kinh dành cho Phật Tử Trẻ”, liên hệ ĐĐ. Thích Hải Châu (093.703.8582), haichauthich@yahoo.com.vn

Les commentaires sont fermés.