33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG

33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG

1.- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahakasyapa)

1.- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp (Mahakasyapa)

27-12-2012 16:44:18 | lượt xem : 50

Đồng thời đức Phật Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước Ma-Kiệt-Đà, cha tên Ẩm-Trạch, mẹ tên Hương-Chí. Thưở bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa.

Lược sử 33 vị Tổ Thiền Tông

Lược sử 33 vị Tổ Thiền Tông

27-12-2012 16:43:44 | lượt xem : 120

Ấn Độ 01-Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp. (Mahakasyapa) 02-Tổ A-Nan. (Ananda) 03-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu. (Sanakavasa)

16. -Tổ La-Hầu-La-Đa (Rahulata)

16. -Tổ La-Hầu-La-Đa (Rahulata)

27-12-2012 16:33:35 | lượt xem : 34

Đầu thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Phạm-Ma ở nước Ca-Tỳ-La, Thuở nhỏ đã có sẵn lòng mộ đạo. Khi lớn do cơ duyên trong vườn có cây mọc nấm, Tổ Đề-Bà giải thích nhơn do,mà Ngài được xuất gia.

15. - Bồ-Tát Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva)

15. – Bồ-Tát Ca-Na-Đề-Bà (Kanadeva)

27-12-2012 16:32:51 | lượt xem : 31

Cuối thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Tỳ-Xá-Ly ở Nam-Ấn. Thuở nhỏ Ngài bẩm tánh thông minh,biện tài vô ngại, Ban sơ Ngài học phong tục trong nước, ưa làm việc phước thiện.

14. - Bồ-Tát Long-Thọ (Nagarjuna)

14. – Bồ-Tát Long-Thọ (Nagarjuna)

27-12-2012 16:32:15 | lượt xem : 51

Giữa thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết-bàn. Ngài cũng có tên là Long-Thắng,dòng Phạm-Chí ở miền Tây-Ân. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh;vừa nghe Phạm-Chí tụng bốn kinh Phệ-Đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa.

13. - Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala)

13. – Tổ Ca-Tỳ-Ma-La (Kapimala)

27-12-2012 16:31:40 | lượt xem : 28

Đầu thế kỷ thứ sáu sau Phật Niết-bàn. Ngài người nước Hoa-Thị, ban đầu học theo ngoại đạo, giỏi các pháp huyễn thuật, đồ chúng có đến ba ngàn. Khi đến so tài với Mã-Minh, bị Tổ hàng phục,liền cùng đồ chúng phát tâm xuất gia. Tổ Mã-Minh độ cho Ngài xuất g

12. - Bồ-Tát Mã-Minh ( Asvaghosha )

12. – Bồ-Tát Mã-Minh ( Asvaghosha )

27-12-2012 16:30:52 | lượt xem : 34

Cuối thế kỷ thứ năm sau Phật Niết-bàn. Bồ-Tát người nước Ba-La-Nại, hiệu Mã-Minh cũng có hiệu Công-Thắng. Vì khi Ngài sanh ra, các con ngựa đều ré lên, nên gọi là Mã-Minh. lại cũng có thuyết nói, mỗi khi Ngài thuyết pháp, các con ngựa trong chuồng ở gần

11.- Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas )

11.- Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas )

27-12-2012 16:29:46 | lượt xem : 28

Giữa thế kỷ thứ năm sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Cù-Đàm ở nước Hoa-Thị, thân phụ là Bảo-Thân. Thân phụ sanh được bảy người con trai, Ngài là con út.

10. - Tổ Hiếp-Tôn-Giả (Parsvika)

10. – Tổ Hiếp-Tôn-Giả (Parsvika)

27-12-2012 16:28:48 | lượt xem : 30

Đầu thế kỷ thứ năm sau Phật Niết-bàn Ngài tục danh là Nan-Sanh, người Trung-Ân. Thân mẫu mang thai đến 60 năm mới sanh ra Ngài.

9. - Tổ Phục-Đà-Mật-Đa (Buddhamitra)

9. – Tổ Phục-Đà-Mật-Đa (Buddhamitra)

27-12-2012 16:28:15 | lượt xem : 42

Cuối thế kỷ thứ tư sau Phật Niết-bàn Ngài họ Tỳ-Xá-La ở nước Đề-Già. Từ lọt lòng mẹ đến năm mươi tuổi chưa từng nói một lời,chưa từ

33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG

8.- Tổ Phật-Đà-Nan-Đề (Buddhanandi)

8.- Tổ Phật-Đà-Nan-Đề (Buddhanandi)

27-12-2012 16:27:38 | lượt xem : 29

Đầu thế kỷ thứ tư sau Phật Niết-bàn Ngài họ Cù-Đàm, người nước Ca-Ma-La. Thuở nhỏ trên đảnh Ngài có cục thịt nổi cao, thường phát ra hào quang

7.- Tổ Bà-Tu-Mật (Vasumitra)

7.- Tổ Bà-Tu-Mật (Vasumitra)

27-12-2012 16:26:51 | lượt xem : 32

Cuối thế kỷ thứ ba sau Phật Niết-bàn Ngài họ Phả-La-Đọa sanh trưởng tại miền Bắc-Ấn. Khi còn tại gia, Ngài thường mặc đồ sạch sẽ, tay cầm bầu rượu, đi dạo chơi trong xóm làng, có khi Ngài ngâm thơ thổi sáo, người thường không sao hiểu nổi, họ bảo Ngài là

6. - Tổ Di-Dá-Ca (Miccaka)

6. – Tổ Di-Dá-Ca (Miccaka)

27-12-2012 16:25:55 | lượt xem : 34

Đầu thế kỷ thứ ba sau Phật Niết-bàn Ngài người Trung-Ấn, không rõ họ gì. Ngài cùng chúng tiên thọ giáo xuất gia với Tổ Đề-Đa-Ca. Sau đó, Ngài tu hành chứng được quả thánh.

5.- Tổ Đề-Đa-Ca (Dhrtaka)

5.- Tổ Đề-Đa-Ca (Dhrtaka)

27-12-2012 16:25:23 | lượt xem : 29

Đầu thế kỷ thứ hai sau Phật Niết-bàn Ngài tên Hương-chúng ở nước Ma-Già-Đà. Nhơn thân phụ Ngài nằm mộng thấy mặt trời vàng ánh xuất hiện trong nhà, chiếu sáng khắp cả. Lại thấy phía trước hiện ra một hòn núi lớn, trang nghiêm bằng bảy báu, trên đảnh núi

4.- Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)

4.- Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)

27-12-2012 16:24:43 | lượt xem : 35

Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Thủ-Đà-La ở nước Sất-Lợi, cha tên Thiện-Ý. Trước khi sanh Ngài, thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà.

3.- Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)

3.- Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)

27-12-2012 16:23:30 | lượt xem : 50

Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Tỳ-Xá-Đa nước Ma-Đột-La, cha tên Lâm-Thắng, mẹ là Kiều-Xa-Da. Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sanh. Tục truyền ở Ấn-Độ khi nào cỏ Thương-Nặc-Ca sanh là có một vị thánh nhơn ra đời. Chính khi Ngài lọt lòng mẹ thì th

2.- Tổ A-Nan (Ananda)

2.- Tổ A-Nan (Ananda)

27-12-2012 16:22:26 | lượt xem : 42

Sanh sau Phật 30 năm Ngài con vua Hộc-Phạn, dòng Sát-đế-lợi, ở thành Ca-tỳ-la-vệ, em ruột Đề-bà-đạt-đa, em con nhà chú của Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, ngài có nhiều tướng tốt và thông minh tuyệt vời. Đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia.

28. -Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma)

28. -Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma)

27-12-2012 16:20:48 | lượt xem : 74

Đầu thế kỷ thứ mười một sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở Nam-Ấn, cha là Hương-Chí vua nước nầy. Vua Hương-Chí sanh được ba người con trai, Ngài Là Vương-tử thứ ba.

27. -Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara)

27. -Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara)

27-12-2012 16:19:40 | lượt xem : 28

Cuối thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Bà-la-môn ở Đông-Ấn. Cha mẹ mất sớm, Ngài đi theo xóm ăn xin qua ngày. Nếu có ai mượn làm việc gì, Ngài sẵn sàng làm tận lực mà không cần tiền. Hành động và ngôn ngữ của Ngài lạ thường, người đời không lườ

26. -Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

26. -Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

27-12-2012 16:18:53 | lượt xem : 25

Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở Nam-Ấn, con vua Đức-Thắng, Lúc bé, Ngài đã sùng mộ Phật giáo, tánh tình thuần lương, thông minh xuất chúng. Vì can thiệp với vua cha về việc hại Tổ Bà-Xá-Tư-Đa, Ngài bị hạ ngục. Sau khi được

33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG

25. -Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita)

25. -Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita)

27-12-2012 16:18:15 | lượt xem : 26

Đầu thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Bà-la-môn người nước Kế-Tân, cha hiệu Tịch-Hạnh , mẹ là Thường-An-Lạc. Một hôm, bà Thường-An-Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài.

24. -Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

24. -Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

27-12-2012 16:17:37 | lượt xem : 30

Cuối thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Bà-la-môn người Trung-Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông minh, tài hùng biện xuất chúng.

23. -Tổ Hạc-Lặc-Na (Haklena)

23. -Tổ Hạc-Lặc-Na (Haklena)

27-12-2012 16:15:44 | lượt xem : 31

Giữa thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Bà-la-môn sanh tại nước Nguyệt-Chi, cha hiệu Thiên-Thắng, mẹ là Kim-Quang.

22. -Tổ Ma-Noa-La (Manorhita)

22. -Tổ Ma-Noa-La (Manorhita)

27-12-2012 16:10:40 | lượt xem : 27

Đầu thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Sát-Đế-Lợi ở nước Na-Đề, cha là Thường-Tự-Tại vua nước nầy. Ngài là con thứ ba của vua, khi sanh ra có nhiều điềm lạ, nên vua không dám lấy việc thế tục ràng buộc. Khi gặp Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu, Ngài được 30 tu

21. -Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu)

21. -Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu (Vasubandhu)

27-12-2012 16:10:06 | lượt xem : 43

Cuối thế kỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn. Ngài họ Tỳ-Xá-Khư ở nước La-Duyệt, cha hiệu Quang-Cái, mẹ là Nghiêm-Nhất. Nguyên gia đình ông Quang-Cái giàu có mà không con.

20. -Tổ Xà-Dạ-Đa (Jayata)

20. -Tổ Xà-Dạ-Đa (Jayata)

27-12-2012 16:09:06 | lượt xem : 26

Giữa thế kỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn. Ngài người Bắc-Ấn, trước đã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý. Nhơn du lịch miền Trung-Ấn gặp Tổ Cưu-Ma-La-Đa, Ngài nhờ giải nghi, rồi phát tâm xuất gia. Sau được truyền tâm ấn.

19. -Tổ Cưu-Ma-La-Đa (Kumarata)

19. -Tổ Cưu-Ma-La-Đa (Kumarata)

27-12-2012 16:08:22 | lượt xem : 33

Đầu thế kỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Bà-la-môn ở nước Nguyệt-Chí. Gia đình Ngài trước kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc chỉ một bề bo bo giữ của. Nhơn việc con chó nằm ngoài rèm,gặp Tổ Già-Da-Xá-Đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo

18. -Tổ Già-Da-Xá-Đa (Gayasata)

18. -Tổ Già-Da-Xá-Đa (Gayasata)

27-12-2012 16:07:27 | lượt xem : 29

Cuối thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết-bàn. Ngài họ Uất-Đầu-Lam ở nước Ma-Đề, cha hiệu Thiên-Cái, mẹ là Phương-Thánh. Bà Phương-Thánh thọ thai,một đêm mộng thấy có người cầm cái gương báu đến nói: . Bà chợt tỉnh giấc,nghe toàn thân nhẹ nhàn thanh thản,khác hơ

17. -Tổ Tăng-Già-Nan-Đề (Sanghanandi)

17. -Tổ Tăng-Già-Nan-Đề (Sanghanandi)

27-12-2012 16:06:35 | lượt xem : 28

Giữa thế kỷ thứ bảy sau Phật Niết-bàn. Ngài là hoàng-tử con vua Bảo-Trang-Nghiêm ở thành Thất-La-Phiệt. Ngài sanh chưa bao lâu đã biết nói,mà thường nói việc Phật pháp. Năm bảy tuổi, Ngài chán thú vui ở đời,cầu xin xuất gia.

33. -Huệ-Năng (638 – 713 T.L.)

33. -Huệ-Năng (638 – 713 T.L.)

27-12-2012 16:03:27 | lượt xem : 52

Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm-Dương, cha tên Hành-Thao, mẹ là Lý-Thị. Đời Võ-Đức (618-627 T.L.) nhà Đường cha Sư làm quan ở Nam-Hải

33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG

32. -Hoằng-Nhẫn (602 - 675 T.L.)

32. -Hoằng-Nhẫn (602 – 675 T.L.)

27-12-2012 16:00:07 | lượt xem : 45

Sư họ Châu quê ở Châu-Kỳ thuộc huyện Huỳnh-Mai. Thuở nhỏ, Sư thông minh, xinh đẹp.

31. -Đạo-Tín ( 580 – 651 T.L. )

31. -Đạo-Tín ( 580 – 651 T.L. )

27-12-2012 15:56:02 | lượt xem : 34

Sư họ Tư-Mã, tổ tiên quê ở Hà-Nội, thân phụ Sư dời về Kỳ-Châu huyện Quảng-Tế, mới sanh Sư. Sư xuất gia khi còn để chóp. Tuy tuổi ấu thơ, mà Sư có ý chí siêu việt, ngưỡng mộ Không tông và các môn giải thoát.

30. –Tăng-Xán (497 ‘?’ – 602 T.L.)

30. –Tăng-Xán (497 ‘?’ – 602 T.L.)

27-12-2012 15:55:01 | lượt xem : 36

Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào.Chỉ biết Sư với hình thức cư sĩ mắc bệnh ghẻ lở đến lễ Tổ Huệ-Khả xin xám tội. Nhơn đó được ngộ đạo. Được Tổ cho thọ giới cụ túc tại Chùa Quang-Phước, nhằm niên hiệu Thiên-Bình thứ hai (536 T.L) nhà Bắc-Tề ngày

29. –Huệ-Khả (494 – 601 T.L )

29. –Huệ-Khả (494 – 601 T.L )

27-12-2012 15:53:36 | lượt xem : 47

Sư họ Cơ quê ở Võ-Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ có thai sinh ra Sư. Khi Sư lọt lòng mẹ, có hào quang lạ chiếu sáng trong nhà, nên đặt tên Sư là Quang.

Les commentaires sont fermés.