KINH CHÚ

KINH CHÚ

 


BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.
(3 lần, 1 tiếng chuông, 1 lạy)


Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị.
Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc; vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị Đại Thần Chú, thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị Vô Đẳng Đẳng Chú, năng trừ nhất thiết khổ chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết:

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”
(3 lần, 1 tiếng chuông, 1 lạy)


Bồ Tát quán tự tại
khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
(tức Diệu Pháp Trí Độ)
bỗng soi thấy năm uẩn
đều không có tự tánh.
Thực chứng điều ấy xong
ngài vượt thoát tất cả
mọi khổ đau ách nạn.
Nghe đây Xá Lơi Tử!
Sắc chẳng khác gì không
không chẳng khác gì sắc
sắc chính thực là không
không chính thực là sắc
còn lại bốn uẩn kia
cũng đều như vậy cả.
Xá Lợi Tử nghe đây!
Thế mọi pháp đều không
không sanh cũng không diệt
không dơ cũng không sạch
không thêm cũng không bớt.
Cho nên trong tánh không
không có sắc, thọ, tưởng
cũng không có hành thức
không có nhãn, nhĩ, tỷ
thiệt, thân, ý (sáu căn)
không có sắc, thanh, hương
vị, xúc, pháp (sáu trần)
không có mười tám giới
(từ nhãn đến ý thức)
không hề có vô minh
không có hết vô minh
cho đến không lão tử
cũng không hết lão tử
không khổ, tập, diệt, đạo
không trí cũng không đắc.
Vì không có sở đắc
khi một vị Bồ Tát
nương Diệu Pháp Trí Độ
(Bát Nhã Ba La Mật)
thì tâm không chướng ngại
vì tâm không chướng ngại
nên không có sợ hãi
xa lìa mọi mộng tưởng
xa lìa mọi điên đảo
đạt Niết Bàn tuyệt đối.
Chư Phật trong ba đời
y Diệu Pháp Trí Độ
(Bát Nhã Ba La Mật)
nên đắc Vô Thượng Giác.
Vậy nên phải biết rằng:
Bát Nhã Ba La Mật
là linh chú Đại Thần
là linh chú Đại Minh
là linh chú Vô Thượng
là linh chú tuyệt đỉnh
là chân lý bất vọng
có năng lực tiêu trừ
tất cả mọi khổ nạn.
Cho nên tôi muốn thuyết
câu thần chú Trí Độ
(Bát Nhã Ba La Mật).
Liền đọc thần chú rằng:

“Ga tê, ga tê, pa ra ga tê, pa ra xâm ga tê, bô đi, xoa ha. (3 lần, 1 tiếng chuông, 1 lạy)

***************
(Nguyên văn tiếng Phạn: Gate, gate, paragate, parasamgate, Bodhi, svaha.)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH

Nam mô bạt dà phạt đế
bệ sát xả lu lô tích lưu ly
bát lặc bà hát ra xà dã
đát tha yết đa da,
a ra hát đế
tam miệu tam bột đà da,
đát điệt tha.
Án, bệt sát thệ, bệ sát thệ,
bệ sát xã tam một yết đế xoa ha.

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính
Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Tùy Tâm Mãn Nguyện Dược Sư Phật
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

ĐAI BI CHÚ

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
(3 lần, 1 tiếng chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị,
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Dá ra dá ra.
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha.
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha.
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì
61 Ta bà ha.
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha.
68. Dả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha.
74. Ma bà rị thắng yiết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha.
81. Án. Tất điện đô
82. Mạn đa ra
83. Bạt đà da
84. Ta bà ha.

THẤT PHẬT DIỆT TỘI

Ly bà ly bà đế
Cầu ha cầu ha đế
Đà ra ni đế
Ni ha re đế
Tỳ lê nể đế
Ma ha dà đế
Chơn lăng càng đế
Ta bà ha.

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ

Nam mô a di đa bà dạ
đa tha dà đa dạ
đa địa dạ tha
a di rị đô bà tỳ
a di rị đa tất đam ba tỳ
a di rị đa tỳ ca lan đế
a di rị đa tỳ ca lan đa
dà di nị dà dà na
chỉ đa ca lệ ta bà ha.

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG

Nẳng mồ tam mãn đà
mẫu đà nẩm, a bát ra để
hạ đa xá, ta nẳng nẩm
đát điệt tha.
Án, khê khê, khê hế, khê hế
hồng hồng nhập phạ ra
nhập phạ ra,
bát ra nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
để sắc sá
sắc trí rị, sắc trí rị
ta phấn tra, ta phấn tra
phiến để ca, thất rị duệ
ta phạ ha.

Les commentaires sont fermés.