NGHI THỨC CÚNG SAO GIẢI HẠN

NGHI THỨC CÚNG SAO GIẢI HẠN

Picture

ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Gồm có:

 • Chú Tịnh Pháp Giới
 • Chú Tịnh Tam Nghiệp
 • Cúng Hương
 • Cầu Nguyện
 • Khen Ngợi Phật
 • Quán Tưởng Phật
 • Đảnh Lễ
 • Tán Dương Chi
 • Chú Đại Bi
 • Xướng và Đọc Sớ
 • Bài Cúng Sao Giải Hạn
 • Chú Tiêu Tai Kiết Tường
 • Chú Dược Sư
 • Sám Tiêu Tai Giải Hạn
 • Nguyện An Lành
 • Hồi Hướng
 • Phục Nguyện
 • Tam Quy

Dùng để:
Cầu nguyện cho khỏi xui xẻo, tai nạn, và những điều xấu trong năm. Thêm vào đó, người bị sao hạn phải bố thí, phóng sanh, và làm nhiều việc lành, lợi mình lợi người. Bỏ hết tham, sân, si sẽ được tai qua nạn khỏi.

(Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm)CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam xoa ha.  (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP
Án ta phạ bà phạ,
truật đà ta phạ,
đạt mạ ta phạ,
bà phạ truật độ hám. (3 lần)

(Quì ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN
Đệ tử chúng con, nhân ngày ……………….
một dạ chí thành, thiết lễ Cầu An, Nhương Tinh Giải Hạn,
ngưỡng nguyện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
chư Đại Bồ Tát, cùng Thánh, Hiền, Tăng
từ bi gia hộ cho Phật tử …………………………..
đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ,
thường được an lành, xa lìa khổ ách,
và cùng pháp giới chúng sanh,
một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát tác đại chứng minh.
(3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới
quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI
Cành dương nước tịnh nhiệm mầu
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn
Cam Lồ rưới khắp trần gian
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ ĐẠI BI
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần, 1 tiếng chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha.
Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha.
Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (1 tiếng chuông)

(Nếu có sớ, chủ lễ xướng rồi đọc, nếu không, bớt phần này)

XƯỚNG SỚ
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

Như Lai tướng tốt
Không thể nghĩ bàn
Con nay, dâng sớ cầu an
Cúi xin Phật Tổ lâm đàn chứng minh.  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

BÀI CÚNG SAO GIẢI HẠN
Chí Tâm Quy Mạng Lễ,
Nam, Bắc, Đông, Tây, Trung Ngũ Đẫu,
Châu Thiên Thất Thập Nhị Cung Thần,
Nhị Thập Bát Tú Liệt Phương Ngung,
Cữu Diệu Thất Tinh Chư Thánh Chúng,
Đại Bi Đại Nguyện, Đại Thánh Đại Từ,
Phật Quang Chủ Chiếu, Bổn Mạng Nguyên Thần,
Đại Hạn, Tiểu Hạn Tinh Quân,
Đại Vận, Tiểu Vận Tôn Thần,
La, Kế, Nguyệt, Bột, Bàn Lâm Chủ Chiếu,
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Đức Tinh Quân,
Nguyện Tiêu Tai Chướng, Nguyện Giáng Kiết Tường,
Tiêu Tai Xí Thạnh Quang Vương Phật. (3 lần, mỗi lần 1 tiếng chuông)

CHÚ TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG
Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm,
a bát ra để, hạ đa xá,
ta nẳng nẩm, đát điệt tha.
Án, khê khê, khê hế, khê hế,
hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra,
bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra,
để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị,
ta phấn tra, ta phấn tra,
phiến để ca, thất rị duệ,
ta phạ ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ DƯỢC SƯ
Nam mô bạt dà phạt đế bệ sát xã lu lô tích lưu ly,
bát lặc bà hát ra xà dã,
đát tha yết đế đa da, a ra hát đế,
tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã,
tam một yết đế xoa ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính,
Đối trước Phật đài, cầu xin giải kiết.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

SÁM TIÊU TAI GIẢN HẠN
Con nay dốc hết tâm thành
Kính lạy Đức Phật Xí Thạnh Quang Vương
Nếu con sắp bị tai ương
Cúi xin chư Phật đoái thương giải nàn:
La Hầu hay bị tai oan
Tháng Giêng, tháng Bảy vô vàn điêu linh
Con nguyền học Đạo sửa mình
Sân si dứt sạch, Phúc Tinh phò trì.
Thổ Tú, Thủy Diệu sầu bi
Tháng Tư, tháng Tám thiếu gì nhiễu nhương
Cúi xin Phật Tổ xót thương  (1 tiếng chuông)
Giúp cho con được gia đường bình yên
Thái Bạch hết sạch cửa nhà
Tháng Năm tan tác vào ra bực mình
Khẩn cầu Cửu Diệu Thất Tinh
Cứu con thoát khỏi điêu linh cửa nhà.
Thái Dương tiền bạc kiếm ra
Tháng Mười, tháng Sáu, cửa nhà bình an.
Con hằng tâm nguyện vái van
Cầu cho con được an nhàn thảnh thơi.
Vân Hớn dù có nói chơi
Tháng Hai, tháng Tám bị lời thị phi
Con nguyền học Đạo Từ Bi
Nhớ lời Phật dạy, khắc ghi vào lòng.
Kế Đô gia thất long đong
Tháng Ba, tháng Chín, xa chồng xa cha
Khấn cầu Đức Phật Thích Ca,
Quán Âm phò hộ cửa nhà bình yên.
Thái Âm, mười một truân chuyên
Tháng Chín tốt đẹp, của tiền khá ra
Khuyên người theo chánh bỏ tà
Trau giồi đức hạnh, mới là chân tu.
Mộc Đức, bổn mạng không xui
Tháng Chạp, phúc lộc, hưởng vui thanh bình.  (1 tiếng chuông)
Gắng lo bố thí phóng sinh
Để cho hết thảy gia đình bình an.
Nguyện cho Đại Hạn tiêu tan
Tiểu Hạn hết sạch, an nhàn thảnh thơi.
Nguyện cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo, cứu người lầm than.  (1 tiếng chuông)

NGUYỆN AN LÀNH
Nguyện ngày an lành đêm an lành,
ngày đêm sáu thời luôn an lành,
tất cả thời gian luôn an lành,
ngưỡng mong Bổn Sư ban an lành. (1 tiếng chuông)
Nguyện ngày an lành đêm an lành,
ngày đêm sáu thời luôn an lành,
tất cả thời gian luôn an lành,
ngưỡng mong Tam Bảo giúp an lành. (1 tiếng chuông)
Nguyện ngày an lành đêm an lành,
ngày đêm sáu thời luôn an lành,
tất cả thời gian luôn an lành
ngưỡng mong Hộ Pháp giúp an lành. (1 tiếng chuông)

(Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

HỒI HƯỚNG
Cầu an công đức, hạnh nhiệm mầu
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ Đạo mầu.
Nguyện cho ba chướng tiêu tan
Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
Nguyện cho con được đời đời
Hành Bồ Tát Đạo cứu đời lầm than.
Nguyện đem công đức lành
Đệ tử hướng tâm thành
Cầu cho khắp chúng sanh
Đều chứng thành Phật quả.  (1 tiếng chuông)

PHỤC NGUYỆN
(Chỉ chủ lễ phục nguyện)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát
tác đại chứng minh.  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm,
hôm nay đệ tử chúng con, một dạ chí thành,
trì tụng kinh chú, xưng tán Hồng Danh, Nhương Tinh Giải Hạn,
cầu nguyện cho Phật tử:………………
Pháp danh:…………..
đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan,
tật bệnh bình an, thân tâm thường lạc,
gia đình thịnh đạt, quyến thuộc khương ninh,
và pháp giới chúng sanh, đều trọn thành Phật quả.  (1 tiếng chuông)

(Đồng niệm)
Nam Mô A di Đà Phật.

TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Les commentaires sont fermés.