NGHI THỨC THÍ CÔ HỒN

NGHI THỨC THÍ CÔ HỒN

Picture

TIÊU DIỆN ĐẠI SĨ
Gồm có:

 • Cúng Hương
 • Cầu Nguyện
 • Án Thỉnh Cô Hồn
 • Mông Sơn Thí Thực
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật
 • Chú Vãng Sanh
 • Niệm Phật
 • Sám Cầu Siêu
 • Tán Lễ
 • Khuyến Tu
 • Tam Quy

Dùng để:
Cúng thí các cô hồn, những người chết bất đắc kỳ tử , bà con họ hàng không ai hay biết. Oan hồn vất vưởng thê lương, không nơi nương tựa. Phật tử nên phân biệt cô hồn và hương hồn hay hương linh. Hương hồn hay hương linh, là những người sau khi chết có cha, mẹ, vợ, con hay thân bằng quyến thuộc thờ cúng tại nhà hay tại chùa. Cô hồn như vừa nói trên.

(Công phu chiều hằng ngày, nên tụng Di Đà, Hồng Danh và Đại Hạnh để cúng cháo. Nếu cúng vào những ngày đặc biệt, nên theo đúng nghi thức này. Đại chuẩn tế cô hồn còn nghi thức khác nữa.)(Quỳ ngay thẳng, cầm ba cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG
Tôn Pháp, chư Bồ Tát
Thinh Văn và Duyên Giác
Cùng các bậc Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Khắp xông mười phương cõi
Tỏa ngát các chúng sanh
Đều phát tâm Bồ Đề
Xa lìa các vọng nghiệp
Trọn nên Đạo Vô Thượng  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Nam Mô Hương Cúng Dường Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát Ma Ha Tát.
(3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

(Chỉ chủ lễ nguyện)

CẦU NGUYỆN
Hôm nay, Phật tử chúng con………………………………….,
tại……………………………..
Sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí Âm Hồn Các Đảng,
vất vưởng thê lương, không nhà không cửa,
không nơi nương tựa, đói khát thảm thương,
hoặc nơi chiến trường hoang dã, ngả gục tan thây,
hoặc nơi thâm sơn cùng cốc, rắn độc gấu beo,
hoặc nơi sông sâu biển rộng, cá, sấu vây quanh,
xé nát thân ra từng manh miếng nhỏ.
Tất cả oan hồn yểu tử,
nay mời về núp bóng Từ Quang, dự đàn thí thực,
nương nhờ Phật lực, câu kinh, sớm được siêu sinh Tịnh Độ.
Ngưỡng mong oai đức cao dầy, từ bi gia hộ.  (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)

(Cắm hương xong, chủ lễ xướng)

ÁN THỈNH CÔ HỒN
Hỡi Cô Hồn trước sau tề tựu
Nghe lời khuyên để sửa lỗi mình
Quán Âm, Địa Tạng oai linh
Thích Ca Phật Tổ, câu kinh giải nàn.
Hỡi uổng tử hồn oan phưởng phất
Noi tâm lành của Phật làm gương
Ta Bà cực khổ trăm đường
Mau tu thì được Phật thương cứu độ.  (1 tiếng chuông)
Hỡi hương hồn chết chìm đáy biển
Và bao người ngộ độc bỏ thân
Nghe chuông thức tỉnh dần dần
Đừng ham danh lợi phù trần nhiễu nhương.
Hỡi Cô Hồn chết thiêu chết chém
Hổ giảo thân bị yểm bị trù
Kíp tìm kinh kệ sớm tu
Khỏi vòng xích sắt tội tù nghiệp oan.
Hỡi hồn thác trong cơn binh lửa
Chết phong ba, chết giữa núi non
Khi nghe chuông giục boong boong
Hương thơm tỏa khắp, hồn còn nghe kinh.
Hỡi hồn ở đầu gành cúi bãi
Nương gió mây, phảng phất lời xưa
Hồn ơi, hồn hỡi tránh chừa
Những người gian ác dối lừa Phật Tiên.
Các hồn bị gấu, beo, rắn cắn
Cùng những hồn số vắn vô danh
Hãy nghe kinh kệ ăn năn
Rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi.
Hỡi những hồn vì lời dèm xiểm
Đã hủy mình chết lụn căm gan
Sớm nghe kinh kệ lời vàng
Phật liền dẫn lối chỉ đàng hồn tu.
Xin hồn tỉnh hướng về Phật Tổ
Ngài từ bi cứu độ vong linh
Bao hồn sinh tử tử sinh
Hôm nay hồn được nghe kinh Pháp mầu.  (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng tụng)

MÔNG SƠN THÍ THỰC
Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

Lửa đói đốt thành sắt chảy
Cô Hồn đói khát than van
Muốn sanh về chốn Lạc Bang
Hoa Nghiêm phúng tụng vài hàng như sau:
“Nếu muốn biết rõ:
Ba đời chư Phật
Quán “Pháp Giới Tánh”
Đều do tâm tạo.”

CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC
Án dà ra đế da ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ THỈNH CÔ HỒN
Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ GIẢI OAN KIẾT
Án tam đà ra dà đà ta bà ha.  (3 lần, 1tiếng chuông)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Tụng 7 câu dưới đây, mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam mô thường trụ thập phương Phật,
Nam mô thường trụ thập phương Pháp,
Nam mô thường trụ thập phương Tăng,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát,
Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô khải giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn
Quy y Pháp Đạo thoát ly tham dục
Quy y Tăng bậc tu hành cao tột.
Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi.  (1 tiếng chuông)
Phật tử đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham sân, si,
từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất cả Phật tử đều sám hối.
Chúng sanh đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham sân, si,
từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất cả chúng sanh đều sám hối.
Cô hồn đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thỉ tham sân, si,
từ thân, miệng, ý phát sinh ra, tất cả cô hồn đều sám hối.
Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ hết
Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học
Phật Đạo không gì hơn, thệ nguyện trọn viên thành. (1 tiếng chuông)
Chúng sanh không số lượng, con nguyện đều độ hết
Phiền não không cùng tận, con nguyện đều dứt sạch
Pháp môn không kể xiết, con nguyện đều tu học
Phật Đạo không gì hơn, con nguyện trọn viên thành.  (1 tiếng chuông)

CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP
Án bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ DIỆT NGHIÊP CHƯỚNG
Án a lổ lặc kế ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ KHAI YẾT HẦU
Án bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI
Án tam muội da tát đoa phạm.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ BIẾN THỰC
Nam mô tát phạ đát tha,
nga đa phạ lồ chỉ đế,
án tam bạt ra,
tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ CAM LỒ THỦY
Nam mô tô rô bà da,
đát tha nga đa da,
đát điệt tha, án tô rô tô rô,
bát ra tô rô, bát ra tô rô,
ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ NHỨT TỰ THỦY LUÂN
Án noan noan noan noan noan.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ NHŨ HẢI
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Tụng 7 câu dưới đây, mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai.

Oai linh thần chú phi thường,
(thực phẩm) biến thành Tịnh Pháp Thực,
cúng thí vô số chúng Phật tử,
cầu cho no ấm, hết xan tham,
thoát khỏi U minh về cõi Tịnh,
quy y Tam Bảo rõ Đạo mầu,
rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng,
công đức không lường ở vị lai,
tất cả Phật tử Đồng Pháp Thực.
Oai linh thần chú phi thường,
(Thế Pháp) biến thành Pháp Thí Thực,
cúng thí vô số loài chúng sinh,
cầu cho no ấm, hết xan tham,
thoát khỏi U minh về cõi Tịnh,
quy y Tam Bảo rõ Đạo mầu,
rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng,
công đức không lường ở vị lai,
tất cả chúng sanh Đồng Pháp Thực.
Oai linh thần chú phi thường,
(nước mát) biến thành nước cam lồ,
cúng thí vô số chúng cô hồn,
cầu cho no ấm, hết xan tham,
thoát khỏi U minh về cõi Tịnh,
quy y Tam Bảo rõ Đạo mầu,
rốt ráo trọn nên bậc Vô Thượng,
công đức không lường ở vị lai,
tất cả cô hồn Đồng Pháp Thực.
Tất cả chúng Phật tử
Tôi nay nguyện cúng dường
Cơm này biến khắp mười phương
Các hàng Phật tử miên trường ấm no.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Tôi và các Phật tử
Đều trọn thành Phật Đạo.
Tất cả chúng hữu tình
Tôi nay nguyện cúng dường
Cơm này biến khắp mười phương
Hữu tình các loại miên trường ấm no.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Tôi và các chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.
Tất cả chúng cô hồn
Tôi nay nguyện cúng dường
Cơm này biến khắp mười phương
Cô hồn các loại miên trường ấm no.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Tôi và các cô hồn
Đều trọn thành Phật Đạo.

CHÚ THÍ VÔ GIÁ THỰC
Án mục lực lăng ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG
Án nga nga nẳng tam bà,
phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông)

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)

CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ,
đa tha dà đa dạ,
đa địa dạ tha,
a di rị đô bà tì,
a di rị đa tất đam bà tì,
a di rị đa tì ca lăn đế,
a di rị đa tì ca lăn đa,
dà di nị dà dà na,
chỉ đa ca lệ ta bà ha.  (3 lần, 1 tiếng chuông)

NIỆM PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm mỗi câu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

CẦU SIÊU
Trên bảo tọa khói hương nghi ngút
Tấm lòng thành chí thiết từ đây
Mây lành năm sắc phủ vây
Chở che nhân loại lắm thay oan hồn.
Vẫn biết chữ “tử qui sanh ký”
Người trần ai ai dễ sống lâu
Nhân vì nghĩa nặng ân sâu
Thương tình đồng loại với nhau một giòng
Sanh bất hạnh nhầm đời mạt Pháp
Chịu trăm bề khốn khổ xiết bao
Sống thời vất vả lao đao
Chết không toàn thể thây giao tử thần.
Nay chúng con hết lòng cầu khẩn
Xin Phật từ cứu độ vong linh
Ngưỡng nhờ chư Phật cao minh
Xót thương nhân loại phù sinh vô thường.
Hể có sinh là có bi thương
Kiếp luân hồi lắm nẻo tai ương
Hữu hình hữu hoại, vô thường
Có không không có là phường phù du.
Dầu tài sắc trăm năm cũng thế
Kiếp phù sinh há dễ sống lâu
Oan hồn trôi nỗi đâu đâu
Ráng nghe kinh kệ ngõ hầu siêu thăng.
Xin kíp đến qui y Tam Bảo
Nước nhành dương rửa sạch lòng trần
Gội nhuần Phật Đức thâm ân
Bao nhiêu tội chướng cũng lần tiêu tan.
Nay hết lúc hồn vương ảo ảnh
Kíp trở về thắng cảnh Tây Phương
Oan hồn nương khói hương thơm
Tiêu diêu Cực Lạc sớm hôm an nhàn.  (1 tiếng chuông)

TÁN LỄ
Tán lễ Tây Phương
Cực Lạc thanh lương
Sen vàng chín phẩm ngát hương
Cây báu bảy hàng
Nhạc trời reo vang
A Di Đà Phật
Phóng ánh hào quang
Hóa Đạo chúng sanh vô lượng
Đến bờ giải thoát yên vui
Hiện tiền đệ tử xưng dương
Cầu sanh An Dưỡng
Hiện tiền đại chúng tán dương
Đồng sanh An Dưỡng. (1 tiếng chuông)

(Chỉ chủ lễ xướng)

KHUYẾN TU
Ngày nay lại đã qua rồi
Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan
Dường như cá cạn ở ao
Khổ thêm nào có chút nào vui đâu
Cần tu cứu lửa cháy đầu
Đừng cho sái buổi như chầu đế vương
Biết thân mỏng mảnh không thường
Sớm còn tối mất lo phương cứu mình. (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng tụng)

TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Les commentaires sont fermés.