Quan Thế Âm Bồ Tát

 

http://my.opera.com/masterngoc/blog/show.dml/36487912

Quan Thế Âm Bồ Tát ! Một vị Bồ Tát chuyên lắng nghe tiếng kêu cầu cứu của chúng sinh để biến tới giúp ! Trong Phật Giáo của thế giới nói chung, và nhất là Việt Nam nói riêng, Ngài là vị được nhiều người dân tín ngưỡng nhất ! Tại vì trong cõi hạ giới đầy khổ đau này, ai ai cũng có nghiệp, ai ai cũng đến lúc gặp tai nạn, nhưng nhờ vào lòng tôn kính mà hễ mỗi khi gặp nạn thì cầu cứu Ngài, trong phút chốc, nạn kiếp đựơc vựõt qua do 1 sự ngẫu nhiên nào đó ! Thậm chí kiếp nạn quá lớn, cầu cứu mà không thấy linh nghiệm, thì thật ra đã có sự giảm bớt đau khổ thương vong bên trong rồi !

Khắp nơi trong nhân gian này, hễ đi đến đâu, là nghe ở đó có sự linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm ! Không chỉ trong cõi này, mà ở các cõi cao hơn, Ngài còn là một bậc Thiên Nhân Sư – Thầy của mọi hàng Trời và Người !

Trong giai đoạn Long Hoa Hội Kỳ 3 chuyến này, Ngài là vị Thầy Hộ Pháp đỡ đầu cho Đoàn Ngừõi Như Lai đã có mặt tại trần gian ! Thậm chí ngày xưa khi Thượng Đế LMĐ gặp khó khăn trong quá trình tu đạo khai mở huyền năng của hoả xà, thì chính Ngài đã hiện ra dùng Tịnh Thuỷ Cam Lộ để hoá giải, trung hoà năng lực của hoả xà !

Chính vì đại lực Bi Trí Dũng của Ngài lớn như thế, cho nên, hiện tại và tương lai Ngài chính là ngừõi kế thừa ngôi Long Hoa Giáo Chủ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A DI ĐÀ Phật.

Và một điều nữa, chúng ta cũng cần biết thêm rằng, trên quả Địa Cầu này, suốt ba đời chư Phật, có vô số vị được gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì, hễ bất cứ 1 vị nào có nhiệm vụ “lắng nghe tiếng cầu cứu của thế gian và tới cứu khổ” thì vị đó đựơc gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong dòng họ Quan Âm,Viên Thông Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát chính là Giáo Chủ của cõi Phổ Đà Sơn Thượng Giới. Và đây chính là Mẹ Từ Bi mà trong Phật Giáo tôn thờ. Vày đây cũng chính là truyền nhân của A Di Đà Phật.

Trong Chú Đại Bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài có thị hiện ra 84 hình tướng. Và những vị mà Ngài mượn hình tứõng để thị hiện ra giúp đời chính là những vị thường tới cõi Phổ Đà Sơn Thượng Giới để tu học hoặc dự thính hoặc trợ giảng, dạy thế v.v…. Và ở những thế giới khác, mỗi khi Đức Quan Âm đi làm Phật Sự Lớn, khi Ngài cần trợ giúp thì luôn luôn có các vị này gia hộ. Và Ngài chọn 84 hình tướng này để đại diện cho sự thành tựu rốt ráo 84 000 pháp môn trên hành tinh này (tức là toàn bộ giáo pháp chân lý của vũ trụ). Thông qua đó, chúng ta thấy đựơc rõ hơn về sự thành tựu Đại Viên Mãn Bi Trí Dũng của Ngài.

Image Hosted by ImageShack.us

千手千眼無礙大悲心陀羅尼 – Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

1. Namo Ratnatrayaya

Image Hosted by ImageShack.us

南無喝囉怛那哆囉夜耶 – Nam mô hắt (hát) ra đát na đá ra dạ da.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ tát, Linh, Cảm, Ứng. Khi đọc chớ nên quá to và vội vã.

2. Namo Arya

Image Hosted by ImageShack.us

南無阿利耶 – Nam mô a rị da,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tay bê Như Ý Luân. Hành giả y giáo phụng hành.

3. Avalokitesvaraya

Image Hosted by ImageShack.us

婆盧羯帝爍鉢囉耶 – Bà lô yết đế thước bát ra da,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Tự Tại Trì Bát. Nếu muốn lấy được ngọc xá lợi, đọc bài này và suy ngẫm Bồ tát cầm bát. Hành giả quán tưởng đến chúng sanh được trường thọ.

4. Bodhisattvaya

Image Hosted by ImageShack.us

菩提薩埵婆耶 – Bồ đề tát đỏa bà da,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bất Không Quyển Sách Bồ tát áp lãnh đại binh. Tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.

5.Mahasattvaya

Image Hosted by ImageShack.us

摩訶薩埵婆耶 – Ma ha tát đỏa bà da,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chủng Tử Bồ tát trì tụng thần chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.

6. Mahakarunikaya

Image Hosted by ImageShack.us

摩訶迦盧尼迦耶 – Ma ha ca lô ni ca da.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Mã Minh Bồ tát tay đang cầm bạt chiết la. Tự giác giác tha, tự độ độ tha.

7. OM

Image Hosted by ImageShack.us

唵 – án,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Quỷ Vương chấp tay nghe từng lời tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.

8. Savalavati

Image Hosted by ImageShack.us

薩磻囉罰曳 – Tát bàn ra phạt duệ. (trên hình dùng chữ 皤 = bà)

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hóa độ chúng ma.

9. Sudhanastasya

Image Hosted by ImageShack.us

數怛那怛寫 – Số đát na đát tỏa (tả),

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bộ Lạc Tứ Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.

10. Namo skrtva i mon arya

Image Hosted by ImageShack.us

南無悉吉 栗埵伊蒙啊 利耶 – Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Long Thọ Bồ tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.

11. Avalokitesvara ramdhava

Image Hosted by ImageShack.us

婆盧吉帝室佛囉楞馱婆 – Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.

12. Namo Narakindi

Image Hosted by ImageShack.us

南無那囉謹墀 – Nam mô na ra cẩn trì,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

13. Herimaha Vadhasame.

Image Hosted by ImageShack.us

利摩訶磻哆沙咩  – Hê rị ma ha bàn đá sa mế,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.

14. Sarva atha dusubham

Image Hosted by ImageShack.us

薩婆阿他豆輸朋 – Tát bà a tha đậu du (thâu) bằng,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bồ tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.

15. Ashiyum

Image Hosted by ImageShack.us

阿逝孕 – A thệ dựng,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến hành thiện, ngừng điều ác

16. Sarvasattva namo pasattvavnamo bhaga

Image Hosted by ImageShack.us

薩婆薩哆那摩婆薩哆. 那摩婆伽 – Tát bà tát đa na ma bà tát đa. Na ma bà già.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bà Già Đế Thần Vương độ chúng sanh có duyên. Hình dáng đen, cao lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa.

Người viết: So với các bản Đại Bi chú truyền tụng phổ biến tại Việt Nam thì ở tranh vẽ có thêm 5 chữ 那摩婆薩哆 – na ma bà tát đa. Nguyên do đâu có thêm 5 chữ này tôi cũng không được rõ.

17. Ma bhate tu

Image Hosted by ImageShack.us

摩罰特豆 – Ma phạt đặc đậu,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quân Trá Ly Bồ tát (Quân Tra Lợi) mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện, một tay cầm bánh xe sắt và một cầm dây. (đầu chú đến đây là quy cầu Bồ tát gia độ)

18. Tadyatha

Image Hosted by ImageShack.us

怛姪他 – Đát điệt tha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài A RA (A La Hán) thuyết pháp độ sanh. Đây là lời kiếm ngữ, bản thân của thần A-Ra.

19. Om Avaloka

Image Hosted by ImageShack.us

唵阿婆盧醯 – Án a bà lô hê,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Thế Âm Bồ tát chấp tay trước ngực, phóng tâm từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

20. Lokate

Image Hosted by ImageShack.us

盧迦帝 – Lô ca đế,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh. Ngài Đại Phạm Thiên Vương cai quản bộ lạc thần tiên.

21. Kalati

Image Hosted by ImageShack.us

迦盧帝 – ca ra đế,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đế Thần thân hình cao lớn, sắc đen, ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

22. Ishiri

Image Hosted by ImageShack.us

夷醯利 – di hê rị.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh sắc xanh, trong ba mươi ba cõi trời độ chúng.

23. Mahabodhisattva

Image Hosted by ImageShack.us

摩訶菩提薩埵  – Ma ha bồ đề tát đỏa,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Bồ tát dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành. Đây là ý nghĩa tâm chân thật không tạp loạn, thế mới gọi là “tát đỏa”

24. Sabho Sabho

Image Hosted by ImageShack.us

薩婆薩婆 – tát bà, tát bà.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hương Tích Bồ tát điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh, (áp lãnh quỷ binh ở năm phương để làm kẻ thị tùng,) hành tung không thể nghĩ bàn.

25. Mara Mara

Image Hosted by ImageShack.us

摩囉摩囉 – Ma ra, ma ra.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bạch Y Bồ tát tay mặt cầm cây Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ. (thuộc về Phật ngữ)

26. Mashi Mashi Ridhayu

Image Hosted by ImageShack.us

摩醯, 摩醯利馱孕 – Ma hê, ma hê rị đà dựng.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng A Di Đà Phật khiến chúng sanh khi hết thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc.

27. Guru Guru Ghamain

Image Hosted by ImageShack.us

俱盧俱盧羯蒙 – Cu lô, cu lô, yết mông.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Không Thân Bồ tát Thiên Đại Tướng Quân suất lãnh hai mươi vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

28.Dhuru Dhuru Bhashiyati

Image Hosted by ImageShack.us

度盧度盧罰闍耶帝 – Độ lô độ lô phạt xà da đế.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Nghiêm Tuấn Bồ tát áp lãnh man binh Khổng Tước Vương, hàng phục các ma oán.

29. Maha Bhashiyati

Image Hosted by ImageShack.us

摩訶罰闍耶帝 – Ma ha phạt xà da đế,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.

30. Dhara Dhara

Image Hosted by ImageShack.us

陀囉陀囉 – đà ra đà ra,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Trượng Phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ các ngã chấp, pháp chấp.

31. Dhirini

Image Hosted by ImageShack.us

利尼 – địa rị ni,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Sư Tử Vương Bình xét nghiệm người tụng chú, khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.

32. Shvaraya

 

Image Hosted by ImageShack.us

室佛囉耶 – thất Phật ra da.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thích Lịch Bồ tát tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.

33. Jala Jala

Image Hosted by ImageShack.us

遮囉遮囉 – Giá (già) ra giá ra.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tồi Toái Bồ tát tay cầm Kim Luân (bánh xe vàng) hóa độ oán ma đều phục tùng.

34. Mahabhamara

Image Hosted by ImageShack.us

摩摩罰摩囉 – Mạ mạ phạt ma ra.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường.

35. Mudhill

Image Hosted by ImageShack.us

穆帝隸 – Mục đế lệ.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng chư Phật, chấp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả.

36. E hy eh

Image Hosted by ImageShack.us

伊醯伊醯 – Y hê y hê.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận cùng.

37. Shina Shina

Image Hosted by ImageShack.us

室那室那 – Thất na thất na.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư thiên, không gây tai hại nhân gian.

38. Alashinbalashari

Image Hosted by ImageShack.us

阿囉參佛囉舍利 – A ra sâm Phật ra xá lợi.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm khiên, tay cầm cung tên, kính tụng thần chú, đắc pháp tự tại.

39. Bash Bhasnin

Image Hosted by ImageShack.us

罰沙罰參 – Phạt sa phạt sâm.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Kim Khôi Đại Tướng tay cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.

40. Bharashaya

Image Hosted by ImageShack.us

佛囉舍耶 – Phật ra xá da.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật A Di Đà chúng sanh tưởng niệm thị hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.

41. Huluhulu pra

Image Hosted by ImageShack.us

呼盧呼盧摩囉 – Hô lô hô lô ma ra.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.

42. Hulu Hulu Shri

Image Hosted by ImageShack.us

呼盧呼盧醯利 – Hô lô hô lô hê lỵ.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tứ Tý Tôn Thiên mình mặc áo giáp lá liễu, tay bưng nhật nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.

43. Sara sara

Image Hosted by ImageShack.us

娑囉娑囉 – Ta (tranh viết là =sa) ra ta ra.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hóa hiện Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta bà khổ như núi non hiểm trở, chỉ cho biết cảnh đời ác năm trược.

44. Sri Sri

Image Hosted by ImageShack.us

利 悉利 – Tất rị tất rị.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.

45. Suru Suru

Image Hosted by ImageShack.us

盧 蘇盧 – Tô rô tô rô.

Hóa hiện tướng tiêng lá cây rơi rụng ở cõi chư Phật, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.

46. Buddhaya buddhaya

Image Hosted by ImageShack.us

菩提夜, 菩提夜 – Bồ đề dạ, bồ đề dạ.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ tát kết duyên với chúng sanh.

47. Bodhaya Bodhaya

Image Hosted by ImageShack.us

菩馱夜, 菩馱夜 – Bồ đà dạ, bồ đà dạ.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tôn Giả An Nan.

48. Maitriye

Image Hosted by ImageShack.us

彌帝利耶 – Di đế rị dạ.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Xa Bồ tát tay cầm kim đao.

49. Nilakansta

Image Hosted by ImageShack.us

那囉謹墀 – Na ra cẩn trì.

Chính là bản thân của ngài Long Thọ Bồ tát tay cầm kim đao.

50. Trisa rana

Image Hosted by ImageShack.us

地利瑟尼那 – Địa rị sắc ni na,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Tràng Bồ tát tay kiết ấn, tay cầm Thiết Xoa làm lợi ích chúng sanh.

51. Bhaya mane

Image Hosted by ImageShack.us

婆夜摩那 – bà dạ ma na,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Kim Quang Tràng (Luân) Bồ tát tay cầm Bạt Chiết La (Kim Cang Xử)lợi ích độ sanh.

52. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tam Đầu Thiện Thánh ngồi kiết già trên mình con Ngại Long (Già phu ngãi long).

53. Sitaya

Image Hosted by ImageShack.us

悉陀夜 – Tất đà dạ,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất Bồ tát tay ấn Liên Hoa thủ, thông đạt hết thảy các pháp môn.

54. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Hằng Hà Sa Bồ tát đứng trên đầu (rồng) cá ngao dạo biển pháp, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.

55. Maha Sitaya

Image Hosted by ImageShack.us

摩訶悉陀夜 – Ma ha tất đà dạ

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phong Quang Bồ tát tay cầm cây tràng phan báu (phướng đỏ) lợi ích độ sanh.

56. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên vai mang cây tích trượng quảy áo Cà Sa, dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.

57. Sitayaye

Image Hosted by ImageShack.us

悉陀喻藝 – Tất đà dũ nghệ,

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Bồ tát, vân tập, thính thọ, pháp hỷ, tay cầm kim đao.

58. Shvaraya

Image Hosted by ImageShack.us

室磻皤囉夜 – thất bàn ra dạ

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại viên mãn tu pháp An tức hương. Đây là An-Tức Hương của Đức A Di Đà và Quán Thế Âm.

59. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả A Xà Na Bồ tát hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.

60. Nilakanthi

Image Hosted by ImageShack.us

那囉謹墀 – Na ra cẩn trì

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hải Huệ Bồ tát tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh giả Tiểu Thừa.

61. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Chiên Đàn La Bồ tát quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa hóa độ chúng sanh.

62. Pranila

Image Hosted by ImageShack.us

摩囉那囉 – Ma ra na ra

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Ấn Vương Bồ tát tay cầm Búa Vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.

63. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang dép cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng Hải Triều Âm, cảnh giác tâm chúng sanh.

64. Shrisimhamukhaya

Image Hosted by ImageShack.us

悉囉僧阿穆佉耶 – Tất ra tăng a mục khư da

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Vương Bồ tát mang thuốc trị các thứ bịnh.

65. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Viên Mãn Bồ tát thân mặc y đỏ, (lộ đôi bàn tay mẫu đa la), chấp tay viên mãn.

66. Sarvamahasastaya

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆摩訶阿悉陀夜 – Ta bà ma ha a tất đà dạ

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Thượng Bồ tát tay cầm bình ngọc hải trừ tật khổ chúng sanh.

67. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất tay phất trần ngọc, lưng mang chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.

68. Chakra astaya

Image Hosted by ImageShack.us

者吉囉阿悉陀夜 – Giả kiết ra a tất đà dạ

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Hổ Gầm (Kiếu Hám Thần Tướng) tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.

69. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Ma Vương vai mang cây xà thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm óan hận

70. Padmakesshaya

Image Hosted by ImageShack.us

波陀摩羯悉陀夜 – Ba đà ma yết tất đà dạ

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Linh Hương Thiên Bồ tát tay bưng lư hương Như Ý, hộ trì chúng sanh.

71. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tán Hoa Thiên Bồ tát tay cầm bảo liên ngàn cánh rưới hoa sen báu ngàn cánh, thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.

72. Nilakantepantalaya

Image Hosted by ImageShack.us

那囉謹墀皤伽囉耶 – Na ra cẩn trì bàn đà (tranh viết là 伽= già) ra dạ (tranh viết là 耶 = da)

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.

73. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đà La Ni Tử Bồ tát tay bưng mâm cây trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.

74. Mopholishankaraya

Image Hosted by ImageShack.us

摩婆利勝羯囉夜 – Ma bà lị thắng yết ra dạ

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tam Ma Thiền Na Bồ tát ngồi kiết già, với đôi tay chuyển luân bảo đăng.

75. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – ta bà ha.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay cầm chuỗi và tay cầm thiền trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.

76. Namo ratnatrayaya

Image Hosted by ImageShack.us

南無喝囉怛那哆囉夜耶 – Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ da.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hư Không (Tạng) Bồ tát tay cầm hoa ngồi trên phiến đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.

77. Namo arya

Image Hosted by ImageShack.us

南無阿利耶 – Nam mô a rị da

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phổ Hiền Bồ tát kiết già thiền tọa trên Bá Bảo Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.

78. Avalokite

Image Hosted by ImageShack.us

婆盧吉帝 – bà lô kiết đế

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ngồi trên lưng sư tử xanh ngón tay chỉ hư không khiến chúng sanh khai ngộ.

79. Shavaraya

Image Hosted by ImageShack.us

爍皤囉夜 – thước bàn ra dạ.

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát cầm đóa kim liên (hoa sen) ngàn cánh, hiểu lý “Nhãn căn thọ sắc”, giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy được tự tánh không.

80. Svaha

Image Hosted by ImageShack.us

娑婆訶 – Ta bà ha.

 

Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát buông thỏng hai

Les commentaires sont fermés.