12 lời đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát

12 dai nguyen cua quan the am bo tat

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

1. NGUYỆN THỨ NHẤT CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.

2. Nguyện Thứ Hai của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.

3. Nguyện Thứ Ba của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.

4. Nguyện Thứ Tư của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.

5. Nguyện Thứ Năm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.

6. Nguyện Thứ Sáu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.

7. Nguyện Thứ Bảy của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo…, thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.

8. Nguyện Thứ Tám của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Giải thoát còng la
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.

9. Nguyện Thứ Chín của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Cứu vớt hàm linh
Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.

10. Nguyện Thứ Mười của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Tây Phương tiếp dẫn
Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.

11. Nguyện Thứ Mười Một của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.

12. Nguyện Thứ Mười Hai của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Tu hành tin tấn
Dù thân nầy tan nát cũng đành
Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.

Les commentaires sont fermés.