NGHI THỨC CẦU SIÊU HAY TÌNH ĐỘ

NGHI THỨC CẦU SIÊU HAY TỊNH ĐỘ – (KINH A DI ĐÀ)

Picture

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
Gồm có:

 • Chú Tịnh Pháp Giới
 • Tịnh Tam Nghiệp
 • Cúng Hương
 • Cầu Nguyện
 • Khen Ngợi Phật
 • Quán Tưởng Phật
 • Đảnh Lễ
 • Tán Hương Cúng Phật
 • Chú Đại Bi
 • Xướng Sớ và Đọc Sớ (nếu có)
 • Quy Y Linh
 • Pháp Ngữ Sám Hối
 • Kệ Khai Kinh
 • Kinh A Di Đà
 • Thệ Nguyện Của Phật A Di Đà
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật
 • Chú Vãng Sanh
 • Niệm Phật
 • Sám Từ Vân
 • Hồi Hướng
 • Phục Nguyện
 • Tam Quy

Dùng để:
Cầu nguyện cho những người quá cố được siêu thoát cảnh khổ đau, sớm về nơi cõi Phật. Vì vậy, khi cha mẹ hay thân nhân qua đời, là người con hiếu nên đưa hương linh vào chùa làm lễ cầu siêu.
Tịnh Độ (Tịnh là trong sạch, Độ là cõi hay nước) có nghĩa cõi Phật. Ở đây, chữ Tịnh Độ là một thời tụng kinh chỉ cầu nguyện sanh về cõi Tịnh Độ mà thôi. Thời kinh này thường tụng vào mỗi tối. Thường thì chỉ tụng kinh Di Đà, Bát Nhã, Chú Vãng Sanh, Niệm Phật, Sám Nguyện, Hồi Hướng, và tam Quy, các phần khác được lược bớt.

(Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm)CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI
Án lam xoa ha. (3 lần)

CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP
Án ta phạ bà phạ,
truật đà ta phạ,
đạt mạ ta phạ,
bà phạ truật độ hám. (3 lần)

(Quì ngay thẳng, cầm 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm)

CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác

Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

CẦU NGUYỆN
Nay có Phật tử tên là:…………………
thệ thế ngày:……………………………..   tại:…………………………………………………….
chúng con một dạ chí thành, ngưỡng cầu Tam Bảo,
từ bi gia hộ cho hương linh, phát tâm Bồ Đề rộng lớn,
dứt sạch nghiệp chướng sâu dày, được sanh về thế giới an lành.

Nam Mô Tiếp Dẫn Hương Linh A Di Đà Phật tác đại chứng minh.
(3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

(Đại chúng đồng tụng)

KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới
quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT
Lư hương vừa ngún chiên đàn,
Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười phương,
Quyện thành mây báu kiết tường,
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành,
Pháp thân ảnh hiện rành rành,
Chứng minh hương nguyện, tâm thành kính dâng.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

CHÚ ĐẠI BI
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần, 1 tiếng chuông)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da,
bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.
Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da,
bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế,
tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa,
na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,
ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng,
cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế,
ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra,
địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê,
thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi,
phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da,
hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị,
ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô,
bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ,
di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na,
ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha.
Ma ra na ra, ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha.
Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Nếu có sớ, chủ lễ xướng rồi đọc, nếu không, bớt phần Xướng Sớ)

XƯỚNG SỚ
Như Lai tướng tốt
Không thể nghĩ bàn
Con nay dâng sớ …………………………(cúng dàng, cầu an, cầu siêu…)
Cúi xin Phật Tổ lâm đàn chứng minh. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

QUY Y LINH
Hương linh quy y Phật.
Hương linh quy y Pháp.
Hương linh quy y Tăng.
Hương linh quy y Phật,
Đấng phước trí vẹn toàn.
Hương linh quy y Pháp,
Đạo thoát ly tham dục.
Hương linh quy y Tăng,
Bậc tu hành cao tột. (1 tiếng chuông)
Hương linh quy y Phật,
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
Không quy y thiên, thần, quỉ, vật.
Hương linh quy y Pháp,
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
Không quy y ngoại đạo tà giáo.
Hương linh quy y Tăng,
Nguyện đời đời kiếp kiếp,
Không quy y tổn hữu ác đảng.
Hương linh đã quy y Phật.
Hương linh đã quy y Pháp.
Hương linh đã quy y Tăng. (1 tiếng chuông)

Hương linh vốn tạo các nghiệp ác,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
Tất cả, hương linh đều sám hối. (1 tiếng chuông)

Nguyện:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới,
quá, hiện, vị lai, thập thương chư Phật,
Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh.
(1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng hòa)
Vãng Sanh Cực Lạc quốc. (1 tiếng chuông)

Hương linh vốn tạo các nghiệp ác.
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra.
Tất cả, hương linh đều sám hối. (1 tiếng chuông)

Nguyện:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Vô Lượng Phật Bồ Tát, tiếp độ hương linh. (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng hòa)
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc. (1 tiếng chuông)

Hương linh vốn tạo các nghiệp ác.
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra.
Tất cả, hương linh đều sám hối. (1 tiếng chuông)

Nguyện:
Nam Mô Tây Phương Cực lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, tiếp độ hương linh. (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng hòa)
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

(Chủ lễ, tay trái bưng bát nước Cam Lồ, tay mặt bắt ấn, và xướng)

PHÁP NGỮ SÁM HỐI
Hương linh hãy lắng nghe:
Tội do tâm tạo bao đời,
Đem tâm sám hối, tội thời diệt vong,
Tội vong, tâm diệt đều không,
Chơn tâm sám hối, tội đồng tiêu tan.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

(Làm phép sái tịnh cho tang chủ, chỉ chủ lễ xướng)
Nguyện hương linh từ vô thỉ đến ngày nay (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng hòa)
Tội tiêu diệt.

KỆ KHAI KINH
Thăm thẳm cao siêu Pháp nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,
Con nay nghe thấy chuyên trì niệm,
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Đại Tỳ Kheo, đều là bậc Đại A La Hán, như là: Trưởng Lảo Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nâu Lâu Đà, những vị đại đệ tử như thế, và hàng Đại Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, các vị đại Đại Bồ Tát như thế, với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhơn vân vân, toàn thể đều đến dự hội. (1 tiếng chuông)

Bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy đủ nước Tám Công Đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao, có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa Trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong cõi đó, sáng sớm, thường mang hoa tốt cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn, liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong, đi kinh hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
(1 tiếng chuông)

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cọng Mạng; những giống chim đó, ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diễn nói pháp mầu như Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thành Đạo Phần, vân vân. Chúng sanh trong cõi đó, nghe tiếng chim xong, thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ, không có tên ba đường dữ huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra.

Xá Lợi Phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ lung lay các hàng cây báu, và mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn thứ nhạc đồng hòa một lúc. Người nghe tiếng đó, đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng.

Xá Lợi Phất! Cõi Đức Phật A Di Đà trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
(1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Ý Ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi sáng cá nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đến nay đã được mười kiếp.

Xá Lợi Phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thinh Văn đệ tử đều là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm mà biết được, hàng Bồ Tát cũng đông như thế.

Xá Lợi Phất! Cõi nước của Đức Phật đó trọn nên công đức trang nghiêm dường ấy.
(1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Những chúng sanh trong cõi Cực Lạc đều là bực bất thối chuyển. Trong đó, có rất nhiều vị nhứt sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi!

Xá Lợi Phất! Chúng sanh nào nghe những đều trên đây, nên phát nguyện sanh về nước đó. Vì sao? Vì được câu hội một chỗ với các bực thượng thiện nhơn.

Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói Đức Phật A Di Đà, trì niệm danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn, đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước đó. Lúc chết, tâm thần không điên đảo, người đó liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời lợi ích trên đây nên phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới phương Nam, có Nhựt Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm”.
(1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Tây, có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bửu Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Bắc, có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Dưới, có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Thế giới Phương Trên, có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thương Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên kính tín và khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Kinh này, Chư Phật thường hộ niệm”. (1 tiếng chuông)

Xá Lợi Phất! Ý của Ông nghĩ thế nào, vì sao Chư Phật thường khen ngợi Kinh này?

Xá Lợi Phất! Nếu có người nào nghe Kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các Đức Phật, thời người ấy được Chư Phật ủng hộ và được giác ngộ giải thoát.

Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các Đức Phật nói.

Xá Lợi Phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, và sẽ phát nguyện sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Xá Lợi Phất! Thiện nam, tín nữ nào có lòng tin, nên phát nguyện sanh về cõi kia.

Xá Lợi Phất! Như Ta hôm nay, ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Chư Phật, và Chư Phật cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của Ta, như: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn, rất ít có ngay trong cõi Ta Bà đầy năm ác trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì các chúng sanh, Ngài nói Pháp này, tất cả thế gian đều khó tin”.

Xá Lợi Phất! Phải biết rằng, trong đời ác năm trược, thực hành việc khó này, Ta thành bậc Vô Thượng Chánh Giác. Thật khó thay! Vì tất cả thế gian, Ta nói Pháp khó tin này.

Đức Phật nói Kinh này xong, Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ Kheo, tất cả trong Đời, Trời, Người, A Tu La vân vân, nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận, đảnh lễ và lui ra. (1 tiếng chuông)

NGỢI KHEN CÔNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Giáo Chủ cõi Tây Phương
Đức Phật A Di Đà
Phát bốn mươi tám nguyện
Hướng dẫn đường chúng sanh.
Đài sen rực rỡ sẵn sàng
Quán Âm, Thế Chí, hai hàng tiếp nghinh.

Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”.  (1 tiếng chuông)

CHÚ VÃNG SANH
Nam Mô a di đa bà dạ,
đa tha dà đa dạ,
đa địa dạ tha,
a di rị đô bà tì,
a di rị đa tất đam bà tì,
a di rị đa tì ca lan đế,
a di rị đa tì ca lan đa,
dà di nị dà dà na,
chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông)

NIỆM PHẬT
A Di Đà Phật thân sắc vàng,
Tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám độ nguyện chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. (1 tiếng chuông)
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

(Niệm mỗi danh hiệu dưới đây 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM TỪ VÂN
Một lòng mỏi mệt không nài
Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa
Cha lành vốn thiệt Di Đà
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con
Thẳm sâu ơn Phật hằng còn
Con nay chánh niệm lòng son một bề
Nguyện làm nên đạo Bồ Đề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. (1 tiếng chuông)
Phật xưa lời thệ tỏ tường
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh
Nguyện rằng: ai phát lòng thành
Nước ta báu vật để dành các ngươi
Thiện nam tín nữ mỗi người
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra
Ta không rước ở nước ta
Thệ không làm Phật chắc là không sai.
Bởi vì tin tưởng Như Lai
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng
Lời thề biển rộng mênh mông
Nhờ nương Đức Phật thoát vòng trần lao.
Tội mòn như đá mài dao
Phước lành thêm lớn càng cao càng dày
Cầu cho con thoát biết ngày
Biết giờ biết khắc biết rày tánh linh
Cầu cho bịnh khổ khỏi mình
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian
Cầu cho thần thức nhẹ nhàng
Ý như Thiền Định họ Bàn thuở xưa.
Đài vàng tay Phật bưng chờ
Các vị Bồ Tát bây giờ đứng trông
Rước tôi thật đã rất đông
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây.
Xem trong cõi Phật tốt thay
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần
Hồi này thấy Phật chân thân
Đặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng.
Quyết tu độ hết phàm dân
Giữ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài
Phật thệ chắc thật không sai
Người nào niệm Phật lên ngay sen vàng.
Cầu về Tịnh Độ một nhà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa nở rồi biết tánh linh
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta. (1 tiếng chuông)

HỒI HƯỚNG
Cầu siêu công đức, hạnh nhiệm mầu
Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
Tất cả chúng sanh trong pháp giới
Hướng về Phật Pháp tỏ đạo mầu.
Nguyện sanh Tây Phương, cõi Lạc Bang
Cha mẹ, sen vàng chín phẩm sanh
Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức lành
Đệ tử hướng tâm thành
Cầu cho khắp chúng sanh
Đều chứng thành Phật quả. (1 tiếng chuông)

(Chỉ chủ lễ phục nguyện)

PHỤC NGUYỆN
Xe Tam Thừa lộng lẫy, thuyền Bát Nhã thênh thang,
sáu đường dốc ngược đèo ngang, ba cõi sông mê lặn hụp,
thảm nỗi oan khiên lắm lúc, hương linh không đủ phước vãng sanh.
Nguyện hương linh ………………………………………….
nay được an lành, nghe kinh kệ siêu thăng Tịnh Độ,
vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta Bà,
sen vàng chín phẩm nở hoa, pháp thân hiện Di Đà thọ ký.
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật quả. (1 tiếng chuông)

(Đại chúng đồng niệm)
Nam Mô A Di Đà Phật.

TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Les commentaires sont fermés.