Ngày vía – Ăn chay / Jours importants et végétariens

Các ngày vía – Lễ – Ăn chay

Jours de commémoration – de célébration – Journées végétariennes

Ngày âm Lịch – Jour du calendrier lunaire (Bouddhiste)

01/01    Vía Đức Di Lặc – Commémoration du Bodhisattva Maitreya (Amour et Bienveillance)

Maitreya-statue

 

namo84000wordpresscom_dilacbotat92

08/02    Phật Thích Ca Xuất Gia –  Entrée dans la voie du Bouddha Sakyamuni

cattoc-xuatgia

CuocDoiDucPhat13

15/02    Phật Thích Ca nhập Niết Bàn – Entrée en Paranibbana du Bouddha Sakyamuni

p34

IMG_6889

19/02    Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Commémoration du Bodhisattva Avalokiteśvara (Compassion)

quan the am bo tat260px-Khasarpana_Lokesvara

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm tay cầm hoa sen tại – Nālandā, Bihar, Ấn Độ, thế kỷ 9.

Statue du Bodhisattva Avalokitesvara tenant une fleur de lotus – Nalanda, Bihar, Inde, IXe Siècle.

21/02   Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát –  Commémoration du Bodhisattva Samantabhadra

phohien1

a-1

16/03   Vía Đức Chuẫn Đề Bồ Tát – Commémoration du Bodhisattva Cundì

2007102920186753_2-1

Cundi-02

04/04   Vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát – Commémoration du Bodhisattva Mañjuśrī (Sagesse)

Van thu su loi bo tat260px-Manjusri_Kumara_(bodhisattva_of_wisdom),_India,_Pala_dynesty,_9th_century,_stone,_Honolulu_Academy_of_Arts

Tượng Bồ tát Văn Thù Sư Lợi – Pala Dynasty, Ấn Độ, thế kỷ 9.

Statue du Bodhisattva Mañjuśrī – Pala Dynasty, Inde, IXe Siècle.

15/04   Phật Thích Ca Đản Sanh – Naissance du Bouddha Sakyamuni (Persévérance)

phat-dan-sanh

19/06    Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Commémoration du Bodhisattva Avalokiteśvara (Compassion)

QuanTheAmBoTat0033_jpgQuanTheAmBoTat0030_jpg

 

13/07    Vía Đại Thế Chí Bồ Tát – Commémoration du Bodhisattva Mahasthanapràta

1269226976.nvDai The Chi Bo Tat

15/07    Vu Lan (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát) – Célébration Ullumbana (Bodhisattva Maudgalyayana)

Ducmuckienlien

db56

30/07    Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát – Commémoration du Bodhisattva Kṣitigarbha (Bodhisattva des Mondes Inférieurs)

diatangbotat-13mb-wWw.ChuaQuangDuc.Net-Phan-11234861_524116151005771_1399161138_n

19/09    Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Commémoration du Bodhisattva Avalokiteśvara (Compassion)

huangyiren20090416084031013

QuanTheAmBoTat0023_jpg

29/09    Vía Đức Phật Dược Sư – Commémoration du Bouddha bhaiṣajyaguru (Médecine)

MPMedicineBuddha

phatduocsu-01

17/11    Vía Đức Phật A Di Đà – Commémoration du Bouddha Amitabha

tay phuong cuc lac phan giai cao 4

8/12      Vía Phật Thích Ca Thành Đạo – Commémoration de l’Eveil du Bouddha Sakyamuni

duc_phat_150727009lordbuddha19

CÁC NGÀY ĂN CHAY – Journées végétariennes (Calendrier lunaire – bouddhiste) selon les conditions

Nhị trai: mồng 1 và 15 / 2 jours par mois : le 1er et le 15

Tứ trai: mồng 1, 14, 15 và 30 / 4 jours par mois : le 1er, le 14, le 15 et le 30

Lục trai: mồng 1, 8, 14, 15, 23 và 30 / 6 jours par mois : le 1er, le 14, le 15 et le 30

Thập trai: mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 / 10 jours par mois : le 1er, le 8, le 14, le 15, le 18, le 23, le 24, le 28, le 29 et le 30

(Tháng thiếu thì ăn ngày 29 thêế ngày 30 cho Tứ và Lục Trai. Ngày 27 thế ngày 30 cho Thập Trai)

(Pour les jours manquants dans le mois, remplacer le 30 par le 29 pour 4 et 6 journées végétariennes par mois,

et remplacer le 30 par le 27 pour 10 journées végétariennes par mois)

Les commentaires sont fermés.