NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI
MAHAKARUNA DHARANI )

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
Namo Ratnatrayaya

Bổn Thân Ngài Quán Thế Âm.

2. Nam Mô A Rị Da
Namo Arya

Bổn Thân Ngài Như Ý Luân Bồ Tát.

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
Avalokiteshavaraya

Bổn Thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trì bát.

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
Bodhisattvaya

Ngài Bất Không Quyên Sách Bồ Tát.

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
Mahasattvaya

Ngài Chủng Tử Bồ Tát tự tụng chú.

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
Mahakarunikaya

Bổn Thân Ngài Mã Minh Bồ Tát.

7. Án!
Om!

Các vị quỷ thần chấp tay nghe tụng chú.

8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
Savalavati

Bổn Thân Tứ Thiên Vương.

9. Số Đát Na Đát Tỏa
Sudhanatasya

Quỷ thần của Tứ Đại Thiên Vương.

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
Namo Namaskrittva Naman Arya

Bổn Thân Ngài Long Thọ Bồ Tát.

11. Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
Avalokiteshavarya Lantabha

Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.

12. Nam Mô Na Na Cẩn Trì
Namo Nilakantha 

Bổn Thân Ngài Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
Srimahapatashami

Ngài Dương Đầu Thần Vương.

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
Sarvadvatashubham

Ngài Cam Lộ Bồ Tát (cũng là Quán Thế Âm).

15. A Thệ Dựng
Ashiyum

Ngài Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương (tuần khắp bốn phương).

16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già
Sarvasattva Namo Pasattva Namo Bhaga

Ngài Bà Già Bà Đế Thần Vương .

17. Ma Phạt Đạt Đậu
Ma Bhate Tu

Bổn Thân Ngài Quân Tra Lợi Bồ Tát.

18. Đát Điệt Tha
Tadyatha

Bổn Thân Ngài A-Ra (Quán Âm hiện tướng A La Hán).

19. Án! A Bà Lô Hê
Om! A Valoka 

Bổn Thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

20. Lô Ca Đế
Lokate

Bổn Thân Ngài Đại Phạm Thiên Vương.

21. Ca Ra Đế
Kalati

Bổn Thân Ngài Đế Thần.

22. Di Hê Rị
Ishiri
Thiên Thần Ma Hê Đầu La.

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
Mahabodhisattva

Bổn Thân Ngài Đại Bồ Tát.

24. Tát Bà Tát Bà
Sabho Sabho

Bổn Thân Ngài Hương Tích Bồ Tát.

25. Ma Ra Ma Ra
Mara Mara

Ngài Bạch Y Bồ Tát.

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
Mashi Mashi Ridhayu 

Bổn Thân Đức Phật A Di Đà.

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
Guru Guru Ghamain

Bổn Thân Ngài Không Thần Bồ Tát.

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
Dhuru Dhuru Bhashiyati

Bổn Thân Ngài Nghiêm Tuấn Bồ Tát.

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
Ma Ha Bhashiyati
Ngài Đại Lực Thiên Tướng.

30. Đà Ra Đà Ra
Dhara Dhara

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

31. Địa Rị Ni
Dhirini

Ngài Sư Tử Vương (Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân).

32. Thất Phật Ra Da
Shvaraya

Bổn Thân Ngài Thích Lịch Bồ Tát.

33. Dá Ra Dá Ra
Jala Jala

Bổn Thân Ngài Tồi Toái Bồ Tát.

34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
Mahabhamara

Bổn Thân Ngài Đại Hàng Ma Kim Cang.

35. Mục Đế Lệ
Mudhill

Các Đức Phật chấp tay nghe tụng chân ngôn.

36. Y Hê Y Hê
E Hy Ehi 

Ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương.

37. Thất Na Thất Na
Shina Shina 

Ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương.

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
Alashinbalashari

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

39. Phạt Sa Phạt Sâm
Basha Bhasnin

Ngài Kim Khôi Đại Tướng tay cầm cái linh.

40. Phật Ra Xá Da
Bharashaya

Bổn Thân Đức Phật A Di Đà.

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
Hulu Hulu Pra

Bát Bộ Thần Vương.

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
Hulu Hulu Shri

Bổn Thân Ngài Tứ Tý Tôn Thiên.

43. Ta Ra Ta Ra
Sara Sara

Đời ngũ trược ác thế.

44. Tất Rị Tất Rị
Siri Siri

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

45. Tô Rô Tô Rô
Suru Suru

Tiếng lá cây rụng.

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
Buddhaya Buddhaya

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
Bodhaya Bodhaya

Bổn Thân Ngài A Nan.

48. Di Đế Rị Dạ
Maitriya

Bổn Thân Ngài Đại Xa Bồ Tát.

49. Na Ra Cẩn Trì
Nilakansta

Ngài Long Thọ Bồ Tát.

50. Địa Rị Sắc Ni Na
Trisa Rana

Bổn Thân Ngài Bảo Tràng Bồ Tát.

51. Ba Dạ Ma Na
Bhaya Mane

Bổn Thân Ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát.

52. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài Tam Đầu Thiện Thánh.

53. Tất Đà Dạ
Sitaya
Bổn Thân Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát.

54. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài Hằng Hà Sa Bồ Tát.

55. Ma Ha Tất Đà Dạ
Ma Ha Mitaya

Bổn Thân Ngài Phóng Quang Bồ Tát.

56. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát.

57. Tất Dà Dũ Nghệ
Sitayaye

Chư Thiên Bồ Tát.

58. Thất Bàn Ra Dạ
Shvaraya

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp An Tức Hương.

59. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài A Xà Na Bồ Tát.

60. Na Ra Cẩn Trì
Nilakanthi

Bổn Thân Ngài Sơn Hải Huệ Bồ Tát.

61. Ta Bà Ha
Svaha

Đây là Chiên Đà La Bồ Tát với chiếc nón quảy ngang vai.

62. Ma Ra Na Ra
Pranila 

Bổn Thân Ngài Bảo Ấn Vương Bồ Tát.

63. Ta Bà Ha
Svaha

Đây là Câu Hy La Bồ Tát mang dép gai đạp lên sóng phát ra tiếng Hải Triều Âm.

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
Shrisimhamukhaya

Bổn Thân Ngài Dược Vương Bồ Tát.

65. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài Viên Mãn Bồ Tát.

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
Sarvamahasastaya 

Bổn Thân Ngài Dược Thượng Bồ Tát trị các thứ bịnh.

67. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất Bồ Tát.

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
Chakra Astaya 
Bổn Thân Ngài Kiếu Hàm Thần Tướng tay cầm cây búa.

69. Ta Bà Ha
Svaha

Đây là Chư Thiên Ma Vương tay cầm cây xà thương.

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
Padmakesshaya
Đây là Linh Hương Thiên Bồ Tát tay bưng lư hương Như Ý.

71. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài Tán Hoa Thiên Bồ Tát rưới hoa sen ngàn cánh.

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ
Da Nilakantepantalaya

Bổn Thân Ngài Phú Lâu Na Bồ Tát tay bưng cái bát.

73. Ta Bà Ha
Svaha 

Bổn Thân Ngài Đà La Ni Tử Bồ Tát tay bưng mâm quả.

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
Mopholishankaraya

Đây là Tam Ma Thiền Na Bồ Tát ngồi kiết già với đôi tay luân chưởng bảo đăng.

75. Ta Bà Ha
Svaha

Bổn Thân Ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát.

76. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da
Namo Ratnatrayaya

Bổn Thân Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát tay cầm hoa, ngồi trên gộp đá.

77. Nam Mô A Rị Da
Namo Arya

Bổn Thân Ngài Phổ Hiền Bồ Tát kiết già thiền tọa trên Hương tượng.

78. Bà Lô Kiết Đế
Avalokite

Bổn Thân Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trên sư tử ngón tay chỉ lên hư không.

79. Thước Bàn Ra Dạ
Shavaraya

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cầm đóa kim liên ngàn cánh hiểu lý “Nhãn Căn Thọ Sắc.”

80. Ta Bà Ha
Svaha

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát duổi cánh tay vàng hiểu lý “Tai Phân Biệt Tiếng.”

81. Án! Tất Điện Đô
Om! Siddhyantu

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mở tay ngũ luân hiểu lý “Mũi Ngữi Các Mùi.”

82. Mạn Đà Ra
Mantra

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tay Đâu la miên hiểu lý ” Lưỡi Nếm Vị.”

83. Bạt Đà Dạ
Pataya

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “Thân Căn Thọ Xúc.”

84. Ta Bà Ha
Svaha

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “Ý Cần Biết Các Pháp.”

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT

  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Les commentaires sont fermés.