Nghi Thức Thượng Cúng

Nghi Thức Thượng Cúng
(Cúng Ngọ)


 

 

GIỚI ĐỊNH CHÂN HƯƠNG

 

Giới định chân hương. Phần khởi xung thiên thượng.

Đệ tử kiên thành. Nhiệt tại kim lư phóng.

Khoảnh khắc phân vân. Tức biến mãn thập phương.

Tích nhựt Dà Du. Miễn nạn tiêu tai chướng.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

 

 

 

TÁN LƯ HƯƠNG

 

 

Lư hương sạ nhiệt. Pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn. Tùy xứ kiết tường vân. Thành ý phương ân. Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần )

 

PHẬT TIỀN ĐẠI CÚNG

 

 

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.

Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát.

Nam Mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. (3 lần)

 

 

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN

 

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA

NGA ĐA PHẠ LỒ CHỈ ĐẾ

ÁN TAM BẠT RA

TAM BẠT RA HỒNG

 

 

 

 

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN

 

NAM MÔ TÔ RÔ DÀ DA

ĐÁT THA NGA ĐA DA

ĐÁT ĐIỆT THA

ÁN TÔ RÔ TÔ RÔ

BÁT RA TÔ RÔ

BÁT RA TÔ RÔ

TA BÀ HA

 

Thử thực sắc hương vị. Thượng cúng thập phương Phật

Trung phụng chư Thánh hiền, Hạ tế lục đạo phẩm,

Đẳng thí vô sai biệt, sở nguyện giai bảo mãn,

Linh kim thệ giai đắc, vô lượng Ba La Mật

Tam đức lục vị, cúng Phật dĩ Tăng,

Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường.

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

 

ÁN NGA NGA NẲNG

TAM BÀ PHẠ

PHIỆT NHỰT RA HỒNG

 

TÁN CÚNG NGỌ

 

THIÊN TRÙ DIỆU CÚNG.

THIỀN DUYỆT TÔ ĐÀ.

HỘ ÁN TÔ RÔ TÁT LỊ PHẠ

ĐÁT THA A NGA ĐA

ĐÁT ĐỂ DẢ THA.

TÔ LÔ TÁT PHẠ HA

NAM MÔ THIỀN DUYỆT TẠNG

BỒ TÁT MA HA TÁT!

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT!

 

TRƯỜNG SANH LỘC VỊ

 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật!

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lần)

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (3 lần)

 

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN

 

NAM MÔ BẠT ĐÀ PHẠT ĐẾ

BỆ SÁT XẢ,

LỤ RÔ THÍCH LƯU LY,

BÁT LẶT BÀ,

HẮT RA XÀ DÃ,

A RA HẮT ĐẾ,

TAM MIỆU TAM BỘT ĐÀ DA.

ĐÁT ĐIỆN THA.

ÁN, BỆ SÁT THỆ,

BÊ, SÁT THỆ,

BỆ SÁT XÃ,

TAM MỘT YẾT ĐẾ TÁ HA. (7 lần)

 

TÁN

 

Phật quang chủ chiếu. Bổn mạng nguyên thần.

Tai tinh thoái độ phước tinh lâm .

Cửu diệu bảo trường sanh. Vận hạn hòa bình.

Phước thọ vĩnh khang ninh.

 

KỆ HỒI HƯỚNG

 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng bất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

 

VÃNG SANH LIÊN VỊ

 

Đại chúng cùng hát :

Nam Mô A Di Đà Phật!

 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

Đại chúng cùng hát :

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

 

 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 

Bát nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Quán tự tại Bồ-Tát hành thâm bát nhã Ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi tử, thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận. Vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề Tát-Đỏa, Y bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại cố, vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri bát-nhã-ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết bát-nhã-ba-la mật-đa chú.  Tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế. Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

 

CHÚ VÃNG SANH

 

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

Nam-mô A Di Đa Bà Dạ

Da tha dà đa dạ

Đá địa dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa. Tất đam bà tỳ

A Di rị đa. Tì ca lan đế

A Di rị đa. Tì ca lan đa

Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha. (3 lần)

 

BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN

 

Nam-mô Tát phạ đát tha.

Nga đa phạ lồ chỉ đế

Án, tam bạt ra

Tam bạt ra hồng

 

CAM LỒ THỦY CHƠN-NGÔN

 

Nam mô tô rô dà da

Đát tha nga đa da

Đát điệt tha

Án tô rô tô rô

Bát ra tô rô

Bát ra tô rô

Ta bà ha

 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN

 

Án nga nga nẳng tam bà pha phiệt nhựt ra hồng

 

TÁN LIÊN TRÌ

 

Liên trì hải hội. Di Đà Như Lai Quan Âm Thế Chí tọa liên đài. Tiếp dẫn thượng kim giai. Đại thệ hoằng khai. Phổ nguyện li trần ai. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

 

DI ĐÀ ĐẠI TÁN

 

Di Đà Phật đại nguyện vương. Từ Bi hỉ xả nan lượng.

Mi gian thường phóng bạch hào quang. Độ chúng sanh Cực Lạc bang. Bát đức trì trung liên cửu phẩm. Thất bảo diệu thọ thành hàng. Như Lai thánh hiệu nhược tuyên dương. Tiếp dẫn vãng Tây Phương. Di Đà thánh hiệu nhược tuyên dương. Đồng nguyện vãng Tây Phương.

 

KỆ HỒI HƯỚNG

 

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

Nam Mô A Di Đà Phật

Cúng Phật dĩ chí.  Đương nguyện chúng sanh

Sở tác giai biện. Cụ chư Phật Pháp

 

Les commentaires sont fermés.