Kinh tụng

Kinh Tụng

 1. Khóa Lễ Cầu An-HT Pháp Nhẫn : 01 02
 2. Khóa Lễ Cầu Siêu-HT Pháp Nhẫn : 01 02
 3. Khóa Lễ Đại Chúng-HT Pháp Nhẫn : 01 02
 4. Sám Hối Hồng Danh : 01
 5. Lạy Hồng Danh Phật : 01 02
 6. Sám Thi Nước Từ Bi (Thủy Sám)  Biên Sọan Sách  – Thích Linh Như :  01 02
 7. Kinh Hộ TrìHT Pháp Nhẫn : 01 02
 8. Kinh Thủ Lăng Nghiêm -Công Phu Khuya : 01
 9. Kinh Phổ Môn– Âm Hán : 01 / Nghĩa Việt : 01 / (01) (02) (03)
 10. Kinh A Di Đà – Âm Hán : 01 / Nghĩa Việt : 01 02 / (01) (02) (03) (04) (05)
 11. Kinh A Di Đà Diễn Kệ (01)
 12. Kinh Vu Lan : 01 / (01) (02) (03) (04) (05)
 13. Kinh Dược 01 / (01) (02)
 14. Kinh  Lương Thọ 01 02 03
 15. Kinh Kim Cang  (01) (02) (03) (04) (05) (06)
 16. Kinh Bát Nhã  (01)
 17. Kinh Kim Cang  (01) (02) (03) (04) (05) (06)
 18. Kinh Lăng Nghiêm (01) (02) (03)
 19. Kinh Địa Tạng (01) (02) (03) (04) (05) (06)
 20. Kinh Hồng Danh Sám Hối (01) (02)
 21. Kinh Niệm Phật Ba La Mật (01) (02) (03) (04) (05) (06)
 22. Kinh Di Giáo (01)
 23. Kinh Thiện Ác Nhân Qủa (01) (02)
 24. 48 Lời Nguyện : 01
 25. Chú Đại Bi  : 01
 26. Sám Hối Sáu Căn (01) (02) (03)
 27. Sám Khai Thị Vong Linh (01)

Les commentaires sont fermés.