Đại Bi Xuất Tượng

Trích kinh đại bi tâm đà la ni
http://thanhtruc-thanhtrucgdth.blogspot.fr/2011/05/ai-bi-xuat-tuong-hinh-anh-minh-hoa-chu.html
Trích dẫn:
“Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ đà lặc ca, tại đạo tràng Bảo trang nghiêm cùng hàng tam thừa bát bộ và chư thần vân tập đông đủ, ngài Quán Thế Âm bí mật phóng hào quang soi khắp mười phương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng:
” Bạch Đức Thế Tôn, con có thần chú bí mật muốn nói cho mọi người biết để trì tụng cho thân tâm được an lạc, không tật bệnh, sống lâu nhiều phước lộc. Thần chú này có công năng dứt trừ các tội ác và cầu mong gì thì như ý muốn.”
Đức Phật chấp nhận cho ngài Quán thế âm được trình bày thần chú của mình. Ngài bạch Phật rằng:
Đức Quán Thế Âm bạch cùng Đức Thế tôn rằng: “Thời quá khứ trải qua vô lượng ức kiếp có đức Phật xuất thế, hiệu Thiện Quang vương Tịnh trú Như lai, vì con mà nói thần chú Đại bi. Thuở ấy, con đang ở quả vị sơ địa mà một lần nghe thần chú Đại bi, con liền đạt đến quả vị thứ tám. Con phát đại nguyện: “Nếu thần chú này làm cho chúng sanh đời sau có sự ích lợi to lớn thì phải khiến thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt”. Nguyện như vậy rồi, quả thật thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt, tha thứ vang động. Các đức Phật phóng hào quang chiếu nơi thân con. Hào quang cùng chiếu vô biên thế giới.”
” Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào 3 đường ác, con thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài con thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, con thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau. ”
”Con lại nguyện “Nếu có người nào tụng thần chú này mỗi ngày năm lần thì các tội nặng, nhẹ trong trăm ngàn vạn ức kiếp kiếp trong vòng luân hồi sanh tử đều tiêu diệt hết. Và người ấy khi thân mạng sắp mất được mười phương chư Phật đưa tay thọ ký cho họ sanh về cõi nước Tịnh độ”.”
Bài chú này có rất nhiều danh xưng như: Quảng Đại Viên Mãn, Vô Ngại Đại Bi, Kinh Cứu Khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Diệc Ác Thú Đà La Ni, Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni, Mãn Nguyện Đà La Ni, Tổ Siêu Thượng Đà La Ni. 


Đại Bi Xuất Tượng- Hình Ảnh Minh Hoạ Chú Đại Bi bộ 03
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni 
1.Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ da.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ tát, Linh, Cảm, Ứng. Khi đọc chớ nên quá to và vội vã.
2.Nam mô a rị da,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tay bê Như Ý Luân. Hành giả y giáo phụng hành.
3.Bà lô yết đế thước bát ra da,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Tự Tại Trì Bát. Nếu muốn lấy được ngọc xá lợi, đọc bài này và suy ngẫm Bồ tát cầm bát. Hành giả quán tưởng đến chúng sanh được trường thọ.
4.Bồ đề tát đỏa bà da,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bất Không Quyển Sách Bồ tát áp lãnh đại binh. Tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.
5.Ma ha tát đỏa bà da,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chủng Tử Bồ tát trì tụng thần chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.
6.Ma ha ca lô ni ca da.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Mã Minh Bồ tát tay đang cầm bạt chiết la. Tự giác giác tha, tự độ độ tha.
7.án,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Quỷ Vương chấp tay nghe từng lời tụng chú. ChưPhật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.
8.Tát bàn ra phạt duệ. 
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hóa độ chúng ma.
9.Số đát na đát tỏa,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bộ Lạc Tứ Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Long Thọ Bồ tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.
12.Nam mô na ra cẩn trì,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.
13.Hê rị ma ha bàn đá sa mế,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.
14.Tát bà a tha đậu du bằng,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bồ tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.
15.A thệ dựng,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến hành thiện, ngừng điều ác.
16.Tát bà tát đa na ma bà tát đa. Na ma bà già.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bà Già Đế Thần Vương độ chúng sanh có duyên. Hình dáng đen, cao lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa.
17.Ma phạt đặc đậu,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quân Trá Ly Bồ tát (Quân Tra Lợi) mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện, một tay cầm bánh xe sắt và một cầm dây. (đầu chú đến đây là quy cầu Bồ tát gia độ)
18.Đát điệt tha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài A La Hán thuyết pháp độ sanh. Đây là lời kiếm ngữ, bản thân của thần A La Hán.
19.Án a bà lô hê,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Quán Thế Âm Bồ tát chấp tay trước ngực, phóng tâm từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.

20.Lô ca đế,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh. Ngài Đại Phạm Thiên Vương cai quản bộ lạc thần tiên.

21. ca ra đế,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đế Thần thân hình cao lớn, sắc đen, ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.

22.di hê rị. 
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh sắc xanh, trong ba mươi ba cõi trời độ chúng.

23.Ma ha bồ đề tát đỏa,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Bồ tát dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành. Đây là ý nghĩa tâm chân thật không tạp loạn, thế mới gọi là “tát đỏa”

24.tát bà, tát bà.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hương Tích Bồ tát điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh, (áp lãnh quỷ binh ở năm phương để làm kẻ thị tùng,) hành tung không thể nghĩ bàn.

25.Ma ra, ma ra.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bạch Y Bồ tát tay mặt cầm cây Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ. (thuộc về Phật ngữ)

26.Ma hê, ma hê rị đà dựng.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng A Di Đà Phật khiến chúng sanh khi hết thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc.

27.Cu lô, cu lô, yết mông.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Không Thân Bồ tát Thiên Đại Tướng Quân suất lãnh hai mươi vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

28.Độ lô độ lô phạt xà da đế.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Nghiêm Tuấn Bồ tát áp lãnh man binh Khổng Tước Vương, hàng phục các ma oán.

29.Ma ha phạt xà da đế,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.

30.đà ra đà ra,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Trượng Phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ các ngã chấp, pháp chấp.

31.địa rị ni,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Sư Tử Vương Bình xét nghiệm người tụng chú, khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.

32.thất Phật ra da.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Thích Lịch Bồ tát tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.

33.Giá ra giá ra.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tồi Toái Bồ tát tay cầm Kim Luân (bánh xe vàng) hóa độ oán ma đều phục tùng.

34.Mạ mạ phạt ma ra.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường.

35.Mục đế lệ.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng chư Phật, chấp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả.
36.Y hê y hê.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận cùng.

37.Thất na thất na.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư thiên, không gây tai hại nhân gian.

38.A ra sâm Phật ra xá lợi.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm khiên, tay cầm cung tên, kính tụng thần chú, đắc pháp tự tại.

39.Phạt sa phạt sâm.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Kim Khôi Đại Tướng tay cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh. 

40.Phật ra xá da.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Phật A Di Đà chúng sanh tưởng niệm thị hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.

41.Hô lô hô lô ma ra.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.

42.Hô lô hô lô hê lỵ.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tứ Tý Tôn Thiên mình mặc áo giáp lá liễu, tay bưng nhật nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.

43.Ta ra ta ra.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hóa hiện Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta bà khổ như núi non hiểm trở, chỉ cho biết cảnh đời ác năm trược.

44.Tất rị tất rị.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.

45.Tô rô tô rô.
Hóa hiện tướng tiêng lá cây rơi rụng ở cõi chư Phật, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.

46.Bồ đề dạ, bồ đề dạ.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh. Ngài Quán Thế Âm Bồ tát kết duyên với chúng sanh.

47.Bồ đà dạ, bồ đà dạ.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tôn Giả An Nan.

48.Di đế rị dạ.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đại Xa Bồ tát tay cầm kim đao.

49.Na ra cẩn trì.
Chính là bản thân của ngài Long Thọ Bồ tát tay cầm kim đao.

50.Địa rị sắc ni na,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Tràng Bồ tát tay kiết ấn, tay cầm Thiết Xoa làm lợi ích chúng sanh.

51.bà dạ ma na,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ tát tay cầm Kim Cang Xử lợi ích độ sanh.

52. ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tam Đầu Thiện Thánh ngồi kiết già trên mình con Ngại Long (Già phu ngãi long).

53.Tất đà dạ,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất Bồ tát tay ấn Liên Hoa thủ, thông đạt hết thảy các pháp môn.
54.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Hằng Hà Sa Bồ tát đứng trên đầu (rồng) cá ngao dạo biển pháp, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.
55.Ma ha tất đà dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phong Quang Bồ tát tay cầm cây tràng phan báu (phướng đỏ) lợi ích độ sanh.
56. ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên vai mang cây tích trượng quảy áo Cà Sa, dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.
57.Tất đà dũ nghệ,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Bồ tát, vân tập, thính thọ, pháp hỷ, tay cầm kim đao.
58.thất bàn ra dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại viên mãn tu pháp An tức hương. Đây là An-Tức Hương của Đức A Di Đà và Quán Thế Âm.
59.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả A Xà Na Bồ tát hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.
60.Na ra cẩn trì
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hải Huệ Bồ tát tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh giả Tiểu Thừa.
61. ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Chiên Đàn La Bồ tát quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa hóa độ chúng sanh.
62.Ma ra na ra
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Bảo Ấn Vương Bồ tát tay cầm Búa Vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.
63.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang dép cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng Hải Triều Âm, cảnh giác tâm chúng sanh.
64.Tất ra tăng a mục khư da
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Vương Bồ tát mang thuốc trị các thứ bịnh.
65.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Viên Mãn Bồ tát thân mặc y đỏ, (lộ đôi bàn tay mẫu đa la), chấp tay viên mãn.
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Dược Thượng Bồ tát tay cầm bình ngọc hải trừ tật khổ chúng sanh.
67.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất tay phất trần ngọc, lưng mang chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Thần Hổ Gầm (Kiếu Hám Thần Tướng) tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.
69.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Chư Thiên Ma Vương vai mang cây xà thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận
70. Ba đà ma yết tất đà dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Linh Hương Thiên Bồ tát tay bưng lư hương Như Ý, hộ trì chúng sanh.
71.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Tán Hoa Thiên Bồ tát tay cầm bảo liên ngàn cánh rưới hoa sen báu ngàn cánh, thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.
73.ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Đà La Ni Tử Bồ tát tay bưng mâm cây trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.
74.Ma bà lị thắng yết ra dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng Tam Ma Thiền Na Bồ tát ngồi kiết già, với đôi tay chuyển luân bảo đăng.
75. Ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay cầm chuỗi và tay cầm thiền trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.

76.Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ da.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Hư Không Tạng Bồ tát tay cầm hoa ngồi trên phiến đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.
77.Nam mô a rị da
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Phổ Hiền Bồ tát kiết già thiền tọa trên Bá Bảo Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.
78.bà lô kiết đế
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ngồi trên lưng sư tử xanh ngón tay chỉ hư không khiến chúng sanh khai ngộ.

79.thước bàn ra dạ.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát cầm đóa kim liên (hoa sen) ngàn cánh, hiểu lý “Nhãn căn thọ sắc”, giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy được tự tánh không.

80.Ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát buông thỏng hai tay, duổi mở hai bàn tay vàng, hiểu lý “tai phân biệt tiếng”, giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh không.

81.Án, tất điện đô,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ mở tay ngũ luân, hiểu lý “mũi ngửi các mùi”, đoạn tỹ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.

82.mạn đa ra,
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng tay ngài Đâu La Miên, hiểu lý “lưỡi nếm vị”, đoạn trừ thiệt cặn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.

83. bạt đà dạ
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay bưng bát hương, hiểu lý “thân căn thọ xúc”, giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự tánh giác không.

84. Ta bà ha.
Chính là bản thân của ngài Quán Thế Âm Bồ tát hiện tướng ngài Quán Thế Âm Bồ tát tay cầm tràng phan, hiểu lý “ý cần biết các pháp”, giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Les commentaires sont fermés.