2.Thế giới an lành

 • Hãy thân với người lành,
 • Hãy gần gũi người thiện
 • Biết diệu pháp người hiền
 • Được tốt hơn, không xấu.

Văn chương Pàli lưu nhiều án văn rất ý nhị đề cập sự kiện chư thiên hàng đêm đến học đạo với Đức Thế Tôn ở đỉnh núi Linh Thứu hay ở tịnh xá Jetavana, cho thấy Ấn Độ thời Phật tại thế là một thế giới an lành. Đức Như Lai ra đời thuyết pháp khiến mọi người sống hạnh phúc hiền lương, xứ sở an vui thái bình, cả loài Người và Trời hân hoan tu học Phật pháp  và cùng nổ lực khuyến khích nhau gieo trồng thiện pháp.

Có một đặc điểm lý thú rất đáng suy nghĩ về thời kỳ này. Đó là sự kiện quần chúng có lòng kính tin Tam Bảo, sống chân chánh, hiền lương, tuân thủ giới luật, theo thiện pháp, khiến cho cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn, cảm động đến đất trời.

Rất nhiều bản kinh Pàli nói cho ta biết vào thời kỳ này chư Thiên ở các cỏi trời thường hạ giới cúng dường, học hỏi Chính pháp từ đức Phật và chúng tỷ kheo cũng như ủng hộ và khuyến khích nếp sống thiện lương của mọi người. Họ xuất hiện nhiều nơi dưới nhiều hình thức khác nhau với tâm tư hoan hỷ học hỏi và hộ trì  Phật pháp.

Xem ra thì thế giới ngày ấy thật an lành, là nơi tụ hội và đón tiếp nhiều thiện khách ở các nơi khác đến học hỏi Phật pháp và tu dưỡng công đức. Người ta thấy một mối giao cảm to lớn giữa Nhân giới và Thiên giới thời kỳ này, thông qua nếp sống  đạo đức hướng thiện của con người. Bài kinh sau đây là một  trong số nhiều bản kinh đề cập thế giới Phật pháp an lành ngày ấy :

Một thời Thết Tôn ở Sàvatthi ( Xá Vệ), Jetavan ( Thắng Lâm) tại vườn ông Anàthapindika (CấpCô Độc ).

Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thết Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.

Đứng một bên, một vị Trời nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn :

 • Hãy thân với người lành,
 • Hãy gần gũi người thiện,
 • Biết diệu pháp người hiền,
 • Được tốt hơn, không xấu.

Rồi một vị Trời khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Thôn :

 • Hảy thân với người lành,
 • Hãy gần gũi người thiện,
 • Biết diệu pháp người hiền
 • Được tuệ, không gì khác.

Rồi một vị Trời khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn :

 • Hãy thân với người lành
 • Hãy gần gũi người thiện
 • Biết diệu pháp người hiền
 • Không sầu , giữa sầu muộn.

Rồi một vị Trời khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn :

 • Hãy thân với người lành
 • Hãy gần gũi người thiện
 • Biết diệu pháp người hiền
 • Chúng sanh thường hưởng lạc

Rồi một vị Trời khác bạch Thế Tôn :  Bạch Thế Tôn, trong tất cả các vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp ? – Về vần đề này, tất cả các ông đều nói lên một cách tồt đẹp. Tuy vậy, hảy nghe lời ta nói.

 • Hãy thân với người lành.
 • Hãy gần gũi với người thiện.
 • Biết diệu pháp người hiền
 • Giải thoát mọi khổ đau.

Thế Tôn thuyết giãng như vậy. Quần tiên ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. « trích văn hóa Phật giáo «

Nam Mô Lâm Tỳ Viên Vô Ưu  Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Les commentaires sont fermés.