Prog – Lễ hiệp kỵ lịch đại Tổ Sư ” Ngày Về Nguồn 5 và Đại Giới Đàn Quảng Đức”

Tăng-Ni Việt-Nam Hải-Ngoại

Chương trình lễ hiệp kỵ lịch đại Tổ Sư

” Ngày Về Nguồn 5 và Đại Giới Đàn Quảng Đức”

 

Ngày 8 tháng 9 năm 2011 (thứ năm)

11:00 Check in khách sạn
12:00 Ngọ trai
15:00 Cung an chức sự cho giới đàn và khai mạc lễ hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
15:00 Khảo hạch giới tử ( TT. Thích Trường Sanh; TT. Thích Tâm Huệ)
            – Hội luận Tăng -Ni trẻ: hoằng pháp -trú trì ( TT. Thích Từ Lực)
18:30 Cơm chiều
20:00 Tấn đàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni
            Trà đàm-Hội ngộ
22:00 Chỉ tịnh

 

Ngày 9 tháng 9 năm 2011 (thứ sáu)

06:00 Trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm và khai thị giới tử
08:00 Điểm Tâm
09:00 Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni, Thức Xoa Ma Na Chánh điện
            – Hội luận Tăng -Ni trẻ: hoằng pháp -trú trì ( HT. Thích Thông Hải)
12:00 Ngọ trai
14:00 Tấn đàn truyền Thập Thiện Giới
16:00 Hội luận: Trải nghiệm hoằng pháp ( HT. Thích Thái Siêu)
18:30 Cơm Chiều
20:00 Tấn đàn truyền giới Bồ-tát xuất-gia và tại-gia Bồ-tát – lễ tấn hương.
             Trà đàm – Hội luận ( TT. Thích Bổn Đạt)
22:00 Chỉ tịnh

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2011 (thứ bảy)

06:00 Khóa lễ Bố-tát tụng giới
08:00 Điểm tâm
09:00 Khoáng Đại I: Hành trạng và hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức
             (HT Thích Bào Lạc thuyết trình)
12:00 Ngọ trai
14:00 Khoáng Đại II: Cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Thiện Minh
            ( HT Thích Tín Nghĩa và HT Thích Nguyên Siêu thuyết trình)
17:00 Khoáng Đại III:
18:30 Cơm chiều
20:00 Trà đàm và văn nghệ ( TT Thích Trường Sanh phụ trách)
22:00 Chỉ tịnh

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2011 (chủ nhật)

06:00 Khóa lễ chúc tán lạy thù ân
08:00 Điểm tâm
10:00 Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư ( Ngày Về Nguồn 5) – Có chương trình riêng
11:30 Lễ cúng dường Trai-Tăng, Bế-mạc
Pour marque-pages : Permaliens.

Les commentaires sont fermés.