Nghi thức tụng niệm – Cérémonie

NGHI THỨC
CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

Nguyện dêm lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phưởng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảọ
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.

TÁN PHẬT

Ðấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp Trời, Người,
Cha lành chung bốn loài,
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận.

LỜI KỲ NGUYỆN

Hôm nay ngày … tháng … năm … đệ tử kính thành nguyện Thường Trú Tam Bảo trong mười phương, Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi gia hộ chúng đệ tử, Bồ Ðề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng cô thượng chánh đẳng chánh giác.

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sinh
Tánh thường rỗng lặng,
Ðạo cảm thôm không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo,
Hào quang sáng ngời.
Trước bảo tạo thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

CHÍ TÂM ÐẢNH LỄ:

Nam Mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện ni lai thập phương chu Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.
Nam Mô Tà Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát.

SÁM HỐI PHÁT NGUYÊN

Ðệ tử kính lạy
Ðức Phật Thích Ca
Phật A Di Ðà
Thập phưong chư Phật
Vô lượng Phật Pháp,
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng
Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành,
Ngửa trông ơn Phật,
Từ be gia hộ
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu,
Ðể mau ra khỏi lâu hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí tuệ sáng suốt,
Thần thông tự tại,
Ðặng cứu độ
Các bậc tôn trưởng,
Cha em anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sinh,
Ðồng trọn thành Phật đạo.

NIỆM DANH HIÊU PHẬT

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam Mô A Di Ðà Phật (3 lần)
Nam Mô Ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)
Nam Mô Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

BỐN LỜI NGUYỆN

Chúng sinh không số lượng,
Thề nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận,
Thề nguyện đều dứt sạch.
Phát môn không kể xiết,
Thề nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn,
Thề nguyện được viên thành.

VÃNG SINH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

Nam mô a di đà bà dạ. Ðá tha dà đa dạ. Ðá địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đá tất đàm bà tỳ. A di rị đá tì ca lan đế. A di rị đá tì ca lan đá. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

QUY Y VÀ ÐẢNH LỄ

Tự quy-y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy-y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự quy-y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả,
Ðể tử và chúng sanh,
Ðều trọn thành Phật Ðạo.

TRẦM HƯƠNG ÐỐT

Trầm hương đốt
Xông ngát mười phương.
Nguyện nguyện kính
Ðức nghiêm từ vô lượng,
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con,
Vận vận khói kết mây lành cúng dường,
Ðạo nhiệm mầu,
Ðã loan truyền nơi cùng nơi.
Nhờ chân lý
Chúng sinh đều thoát luân hồi.
Ðồng quy kính quỳ dưới đài sen,
Dâng hoa thơm tinh khiết
Mau thắm tươi cành.
Ðài quanh minh
Xem huy hoàng trang nghiêm.
Ơn mười phương Ðiều Ngự
Hào quang an lành.
Nhìn đạo uyển chuyển
Soi khắp cùng quần sinh,
Phật đạo đồng cùng nhau
Tu tinh tấn mau viên thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.

BA ÐIỀU LUẬT CỦA NGÀNH OANH VŨ

1. Em tưởng nhớ Phật.
2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
3. Em thương người và vật.

NĂM ÐIỀU LUẬT CỦA NGÀNH THANH THIẾU

1. Phật tử quy-y Phật Phát Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
3. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
5. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

SEN TRẮNG
(Bài ca chính thức của Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam)

Kìa xem đoá sen trắng thơm
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn
Hình dung Bổn sư chúng ta
Lòng từ bi trí giác vô cùng
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết
Đến bao giờ được tày sen ngát
Toả hương thơm từ bi tận cùng.

Les commentaires sont fermés.