Phật Pháp Thanh/Thiếu

Ngày/Date Đề tài/Thème Tài liệu/Archives
21/09/2014 : 14h10-15h00 Tam Quy – Trois Joyaux P.P. GĐPT Thiếu Bậc Hướng Thiện
05/10/2014 : 14h15-15h05 Tứ nhiếp pháp – Quatre actions bénéfiques des bodhisattvas P.P. GĐPT Thiếu Bậc Trung Thiện
05/10/2014 : 15h30-16h10 Mục đích-Châm ngôn-Điều luật GĐPT / But-Devise-Règles GĐPT P.P. GĐPT Thiếu Bậc Hướng Thiện

Les commentaires sont fermés.