MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC
QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Picture

ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NGUYỆN THỨ NHỨT – khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)NGUYỆN THỨ HAI – không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển Đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ BA – Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ TƯ – hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ NĂM – tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ SÁU – thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ BẢY – dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo… thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ TÁM – giải thoát còng la
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phò hộ thoát ra nhẹ nhàng.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ CHÍN – cứu vớt hàm linh
Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết đưa lên Niết Bàn.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ MƯỜI – Tây Phương tiếp dẫn
Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phang, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn đưa đàng về Tây.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ MƯỜI MỘT – Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

NGUYỆN THỨ MƯỜI HAI – tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.
(1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

Les commentaires sont fermés.